Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 8D lớp 10 Grammar | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập Unit 8D lớp 10 Grammar trong Unit 8. Science Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global Unit 8D.

Tiếng Anh 10 Unit 8D Grammar – Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Look at the photo. What things do you think a wearable gadget can do? (Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ thiết bị đeo được đó có thể làm được những gì?)

Unit 8D lớp 10 Grammar | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

– The gadget allows people to take a photo simply by blinking. You can also send messages and surf the internet. (Tiện ích cho phép mọi người chụp ảnh chỉ bằng cách nháy mắt. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn và lướt mạng nữa)

2 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the text and check your ideas from exercise 1. (Đọc đoạn văn và kiểm tra đáp án của bạn ở bài tập 1)

Unit 8D lớp 10 Grammar | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Cuộc cách mạng máy ảnh

Trong vòng 20 năm qua, cách chúng ta chụp ảnh, lưu trữ ảnh và chia sẻ hình ảnh đã được thay đổi. Hầu hết mọi người sử dụng điện thoại thông minh và máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh, và hàng tỷ bức ảnh đã được tải lên các trang mạng xã hội. Vậy thì máy ảnh phim truyền thống có bị thay thế bởi những tiện ích này hay không? Chưa đâu, nhưng sẽ không còn lâu nữa. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi một lần nữa. Tiện ích có thể đeo được này cho phép mọi người chụp ảnh chỉ bằng cách nháy mắt. Tin nhắn cũng có thể được gửi đi và thông tin cũng có thể được truy cập bằng những thiết bị đeo được này. Công nghệ vẫn chưa được hoàn thiện, vì vậy những thiết bị này sẽ chưa được bày bán trong các cửa hàng.

Liệu máy ảnh và điện thoại di động có được thay thế bằng thiết bị đeo được này không? Chúng chưa thể bị thay thế nhưng chúng có thể bị soán ngôi sớm hơn chúng ta nghĩ. Điều chắc chắn là cuộc sống của bạn sẽ được thay đổi bởi những thiết bị này theo những cách mà thậm chí ta chưa nghĩ đến.

3 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Match the underlined passive forms in the text (1-9) with the tenses below (a-h). (Nối các dạng bị động được gạch dưới trong văn bản 1-9 với các thì bên dưới a-h)

a. present perfect affirmative (hiện tại hoàn thành dạng khẳng định)

b. present perfect negative (hiện tại hoàn thành dạng phủ định)

c. present perfect interrogative (hiện tại hoàn thành dạng nghi vấn)

d. will future affirmative (will dạng khẳng định)

e. will future interrogative (will dạng nghi vấn)

f. will future negative (will dạng phủ định)

g. modal verb can and may affirmative (động từ khuyết thiếu canmay dạng khẳng định)

h. modal verb can negative (can dạng phủ định)

Đáp án:

a – 1

b – 4

c – 2

d – 9

e – 6

f – 5

g – 3, 8

h – 7

4 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the predictions with the affirmative future passive form of the verbs below. (Hoàn thành các dự đoán với dạng bị động trong tương lai thể khẳng định của các động từ dưới đây)

build (xây dựng)

control (điều khiển)

speak (nói)

connect (kết nối)

Đáp án:

One hundred years from now, …  

1. the weather by humans.  

2. we to computers so that we can think faster.  

3. only two languages in the world (English and Chinese).  

4. hotels will be built on the moon.

Hướng dẫn dịch

100 năm nữa…

1. thời tiết sẽ bị điều khiển bởi con người.

2. chúng ta sẽ hoàn toàn kết nối với máy tính nên ta có thể suy nghĩ nhanh hơn.

3. chỉ có hai ngôn ngữ được nói trên toàn cầu là tiếng Anh và tiếng Trung.

4. khách sạn sẽ được xây trên mặt trăng.

5 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Work in pairs. Say if you agree or disagree with the statements in exercise 4. Use the phrases below to help you. (Nói. Làm việc theo cặp. Bạn đồng ý hay không đồng ý với các câu trong bài tập 4. Sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp bạn)

I don’t agree that … (Tôi không đồng ý rằng)

I’m not sure that … (Tôi không chắc rằng)

I agree that … (Tôi đồng ý rằng)

I wouldn’t say that … (Tôi sẽ không nói rằng)

Gợi ý:

1. I’m not sure that the weather will be controled by humans.

2. I agree that we will be all connected to computers so that we can think faster.

3. I don’t agree that only two languages will be spoken in the world (English and Chinese).

4. I wouldn’t say that hotels will be built on the moon.

Hướng dẫn dịch: bài tập 4

6 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the sentences with the verbs below. Use the present perfect passive. (Hoàn thành các câu với các động từ bên dưới. Sử dụng dạng bị động thì hiện tại hoàn thành)

sell (bán)

share (chia sẻ)

take (lấy)

upload (đăng tải)

watch (xem)

Đáp án:

In the past hour, …

1. 100 million photos .

2. 208,000 mobile phones .

3. 1.7 million photos to Instagram.  

4. 350 million photos with friends on Facebook.  

5. 8.3 million hours of video on YouTube.  

Hướng dẫn dịch:

Trong vòng một giờ

1. 100 triệu bức ảnh được chụp.

2. 208,000 chiếc điện thoại di động được bán ra.

3. 1,7 triệu bức ảnh được đăng tải lên Instagram.

4. 350 triệu bức ảnh được chia sẻ với bạn bè trên Facebook.

5. 8,3 triệu giờ đồng hồ video được xem trên Youtube.

7 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Work in pairs. Ask and answer questions about your experiences. Use the present perfect passive with ever for questions and simple past passive for extra information. (Nói. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về trải nghiệm của bạn. Sử dụng bị động ở thì hiện tại hoàn thành với ever cho các câu hỏi và bị động thì quá khứ đơn cho thông tin bổ sung)

Gợi ý:

1. photograph / at school?

→ – Have you ever been photographed at school?  

      – Yes, I have been photographed in class by my friends.

2. punish / for something you didn’t do?

→ – Have you ever been punished for something you didn’t do?  

      – No, I haven’t.  

3. hurt / while doing sport?

→ – Have you ever been hurted while doing sport?

      – Yes, my leg has been hurted while playing basketball.  

4. criticise / by a good friend?

→ – Have you ever been criticised by a good friend?  

– No, I haven’t.

Hướng dẫn dịch:

1. – Bạn đã bao giờ bị chụp ảnh ở trường chưa?

    – Có, tôi đã từng bị chụp ảnh ở trong lớp bởi bạn tôi.

2. – Bạn đã từng bị phạt vì điều bạn không làm chưa?

    – Chưa, tôi chưa từng.

3. – Bạn đã từng bị thương khi chơi thể thao chưa?

    – Có, chân của tôi từng bị đau khi chơi bóng rổ.

4. – Bạn đã từng bị nói xấu bởi bạn thân chưa?

    – Chưa, tôi chưa từng.

8 (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Work in groups. Invent a wearable gadget of your own. Describe its functions using passive sentences with can and may. (Nói. Làm việc nhóm. Phát minh ra một thiết bị đeo được của riêng bạn. Mô tả chức năng của nó bằng cách sử dụng câu bị động với canmay)

Gợi ý:

This is a wearable gadget called “Magic earings”.

Voice recording can be started when you touch it.

Video can be filmed when you say “OK go”.

Traditional recorders and camera may be replaced by this gadget.

Hướng dẫn dịch:

Đây là một thiết bị có thể đeo được có tên là “Khuyên tai thần kỳ”.

Ghi âm giọng nói có thể được bắt đầu khi bạn chạm vào nó.

Video có thể được quay khi bạn nói “OK go”.

Máy ghi âm và máy ảnh truyền thống có thể được thay thế bằng thiết bị này.

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Unit 8A. Vocabulary (trang 94, 95 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Look at… 2 Vocabulary. Check the meaning of the words…

 • Unit 8B. Grammar (trang 96 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. How many… 2 Read the text. What happened in 1973…

 • Unit 8C. Listening (trang 97 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Describe the photos… 2 Read the Listening Strategy. What are…

 • Unit 8E. Word Skills (trang 99 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Would you like to travel to another… 2 Read the text. Do you think it is…

 • Unit 8F. Reading (trang 100, 101 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Look at the… 2 Read the texts. Check your answers…

 • Unit 8G. Speaking (trang 102 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Describe the photo. Answer the… 2 Read the task above. Then listen to a…

 • Unit 8H. Writing (trang 103 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Put… 2 Read the task and the letter. What…

 • Unit 8I. Culture (trang 104 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in groups. Look a… 2 Read the text. Find out the answers to the…

 • Review Unit (trang 105 Tiếng Anh 10 Friends Global): Read the text. Circle the correct option… Listen to the text. Are the sentences…

 • Unit 8. Grammar Builder (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Write the past participle of these verbs… 2 Complete the sentences with the correct…

 • Unit 8. Grammar Reference (trang 123 Tiếng Anh 10 Friends Global): 8.1 We form the passive with correct… 8.2 We use the passive when either we do…

 • Unit 8. Vocabulary Builder (trang 128 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Match six of the gadgets below with… 2 Read the sentences below. Which…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button