Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 5 lớp 9: Getting started | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 5: The media

1. Getting started (Trang 40 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities … . (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và bao nhiêu thời gian bạn dành cho mỗi hoạt động.)

Gợi ý:

reading newspapers

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading newspapers.

A: How many hours a week do you spend reading newspapers?

B: About 4 or 5 hours, I guess.

listening to the radio

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Listening to the radio.

A: How many hours a week do you spend listening to the radio?

B: About 5 to 6 hours, I guess.

reading magazines

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading magazines.

A: How many hours a week do you spend reading magazines?

B: About 5 or 6 hours, I guess.

using the Internet

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Using the Internet.

A: How many hours a week do you spend using the Internet?

B: About 9 or 10 hours, I guess.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 5 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 5 khác:

  • 1. Getting Started (trang 40 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 2. Listen and Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 9) Complete the table…

  • 3. Speak (trang 42 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 4. Listen (trang 43 SGK Tiếng Anh 9) Listen to a conversation…

  • 5. Read (trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9) Read the forum on the internet…

  • 6. Write (trang 44 SGK Tiếng Anh 9) Read the forum on the Internet…

  • Language Focus (trang 45-46 SGK Tiếng Anh 9) Complete the dialogues with the correct tag…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button