Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 5 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

A Khmer Festival

1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner and then write the right words under the pictures (Nhìn vào tranh. Thảo luận những câu hỏi sau với một bạn học và sau đó viết từ đúng bên dưới các tranh.)

Unit 5 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

a. What are the things in the pictures?

1. bamboo archway cổng vòm bằng tre
2. green rice flakes cốm xanh
3. potatoes những củ khoai tây
4. coconuts những quả dừa
5. pia cake bánh pía
6. clasped hands chắp tay
7. lanterns lồng đèn
8. Dragon boat race đua thuyền rồng

b. Do you know the festival at which they appear? (Bạn có biết lễ hội nào mà chúng xuất hiện không?)

→ Ooc Bom Boc festival. (Lễ hội Ooc Bom Boc)

2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers. (Bây giờ nghe bài phỏng vấn giữa phóng viên truyền hình và một người đàn ông về một lễ hội để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc Bom Boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.

A: Who do you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.

A: What do you do during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their clasped hands to the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.

A: Do you do any other activities after that?

B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Hướng dẫn dịch:

A: Chào buổi sáng. Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi về lễ hội này được không?

B: Vâng, tất nhiên.

A: Lễ hội được gọi là gì?

B: Ooc Bom Boc. Lễ hội được dân tộc ta tổ chức ở Sóc Trăng vào tối 14 và 15 tháng 10 âm lịch.

A: Bạn thờ ai tại lễ hội?

B: Thần Mặt Trăng của chúng ta. Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì đã cho chúng tôi một vụ mùa bội thu và nhiều cá trên sông.

A: Bạn làm gì trong lễ hội?

B: Đầu tiên, chúng tôi làm lễ cúng tại nhà, dưới vòm tre hoặc ở chùa. Khi mặt trăng xuất hiện, người già cầu nguyện Thần Mặt trăng và trẻ em chắp tay vái mặt trăng.

A: Nghe thật tuyệt! Vậy lễ vật gồm những gì?

B: Xôi xanh, dừa, khoai và bánh pía.

A: Bạn có làm bất kỳ hoạt động nào khác sau đó không?

B: Chắc chắn. Sau đó, chúng tôi thả những chiếc đèn lồng bằng giấy lộng lẫy trên sông, và tối hôm sau, chúng tôi tổ chức các cuộc đua thuyền rồng gay cấn.

3. Listen to the interview again and complete the table below with the answers to the suggested questions. (Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng dưới đây với câu trả lời cho các câu hỏi được đề nghị.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Where?1. in Soc Trang.
When?2. on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month. (Vào tối ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch)
Who is worshipped?3. Moon God (thần Mặt trăng)
What activites?

4. have a worshipping ceremony (thờ cúng)

5. float paper lanterns (thờ hoa đăng)

6. hold dragon boat races (tổ chức đua thuyền rồng)

Hướng dẫn dịch:

Ở đâu?

Sóc Trăng

Khi nào?

đêm 14 và 15 tháng 10 Âm lịch

Ai được thờ

Thần Mặt trăng

Các hoạt động

là gì

– có nghi lễ thờ cúng

– thả lồng đèn giấy

– tổ chức đua thuyền rồng

4. Role-play in groups of three. One of you is a reporter; two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can a real or an imaginary festival. (Đóng vai trong các nhóm ba người. Một trong các bạn là phóng viên; hai người còn lại là người địa phương. Làm một bài phỏng vấn về một lễ hội địa phương. Có thể là một lễ hội có thật hoặc tưởng tượng.)

Gợi ý:

A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: It’s Huong Pagoda Festival.

A: Who do you worship at the festival?

B: Buddha.

A: When does it take place?

B: It takes place annually and lasts for three months from the first to the third lunar month.

A: How about activities?

B: We take part in worship ceremonies, hike in the mountains, explore caves and take photos of beautiful scenery.

Hướng dẫn dịch:

A: Chào buổi sáng! Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi về lễ hội này được không?

B: Vâng, tất nhiên.

A: Lễ hội được gọi là gì?

B: Là lễ hội chùa Hương.

A: Bạn thờ ai trong lễ hội?

B: Đức Phật.

A: Nó diễn ra khi nào?

B: Diễn ra hàng năm và kéo dài trong ba tháng từ mùng một đến tháng ba âm lịch.

A: Làm thế nào về các hoạt động?

B: Chúng tôi tham gia các nghi lễ thờ cúng, đi bộ trong núi, khám phá hang động và chụp ảnh phong cảnh đẹp.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

  • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words from …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the words to … 2. Complete the sentences …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write S for single sentences and … 2. Connect each pair …

  • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Discuss the … 2. Now listen to an …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Below are pictures from … 2. Now read the information …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pairs. Describe the picture … 2. Listen to a tour …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the letters … 2. Complete the text …

  • Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Ask and … 2. Plan your performance.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button