Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 4 lớp 9: Project | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life in the past

Unit 4 lớp 9: Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới)

PRESERVING THE PAST

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem to be dying out. Work in groups and search for a past tradition or pastime which you highly appreciate give reasons why you like it work out a plan to help preserve it. Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

BẢO TỒN QUÁ KHỨ

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều trong suốt 50 năm qua, và có rất nhiều những trò tiêu khiển hay dường như đang dần biến mất. Hãy làm việc theo nhóm và

– Tìm ra một truyền thống hoặc trò tiêu khiển trong quá khứ mà bạn đánh giá cao

– Đưa ra lý do vì sao bạn thích nó

– Lập ra một kế hoạch để bảo tồn nó

Sau đó, làm một tấm áp phích để thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ nó với cả lớp.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

  • Từ vựng Unit 4: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb … 2. Use the newly-formed …

  • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation … 2. Use used to …

  • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction … 2. Read the stories …

  • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation …

  • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man … 2. Listen again …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer … 2a. Match the verbs …

  • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button