Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 4 lớp 8: Looking Back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 4: Our customs and traditions

Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words from the box (Hoàn thành câu với những từ từ trong khung.)

1. We should ______ our customs and traditions.

2. A lot of countries in the world have the tradition of ______ their ancestors.

3. You shouldn’t ______ a gift in black or white paper.

4. In a lot of countries, the ______ usually invites everybody to start eating.

5. In Viet Nam, the ______ we mostly use is chopsticks

6. For ______, my family has visited this pagoda.

Gợi ý:

1. respect2. worshipping3. wrap
4. host5. cutlery6. generations

Giải thích:

– cutlery (n) dụng cụ ăn uống

– generations (n) thế hệ

– wrap (v) gói, bọc lại

– worshipping (Ving) thờ cúng

– host (n) chủ nhà

– respect (v) tôn trọng

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên tôn trọng phong tục và truyền thống của chúng ta.

2. Nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống thờ cúng tổ tiên.

3. Bạn không nên gói quà trong giấy màu đen hoặc màu trắng.

4. Ở nhiều quốc gia, chủ nhà thường mời mọi người bắt đầu bữa ăn.

5. Ở Việt Nam, bộ đồ ăn mà chúng ta thường dùng nhất là đũa.

6. Theo truyền thống, gia đình tôi đã thăm ngôi chùa này.

2. Write sentences with the following expressions. (Viết câu với các diễn đạt sau.)

there’s a tradition that

according to tradition

follow the tradition of

break with tradition by

have the custom of

Gợi ý:

1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.

2. According to tradition, people get together on the Tet holiday.

3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.

4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

5. My family have the custom of having dinner together.

Hướng dẫn dịch:

1. Có một truyền thống là mọi người thường đi thăm chùa vào giữa tháng.

2. Theo truyền thống, mọi người quây quần bên nhau vào ngày Tết.

3. Mọi người theo truyền thống đi thăm họ hàng vào dịp Tết.

4. Mọi người phá vỡ truyền thống bằng cách không trang hoàng nhà cửa ngày Tết.

5. Gia đình tôi có phong tục ăn tối cùng nhau.

3. Complete the following wordwebs with the customs and traditions you know or have learnt. (Hoàn thành lưới từ sau với phong tục và truyền thống mà em biết hoặc đã học được.)

Unit 4 lớp 8: Looking Back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Gợi ý:

– Family customs and traditions:

    + have dinner together

    + go to the cinema at weekends

    + visit relatives at weekends

    + celebrate birthday of family member

– Social customs and traditions:

    + visit pagoda

    + decorate houses for Tet

    + bring present when visit someone’s house

Hướng dẫn dịch:

– Phong tục tập quán của gia đình:

     + ăn tối cùng nhau

     + đi xem phim vào cuối tuần

     + thăm người thân vào cuối tuần

     + chúc mừng sinh nhật của thành viên trong gia đình

– Phong tục tập quán xã hội:

     + thăm chùa

     + trang trí nhà đón tết

     + mang quà khi đến thăm nhà ai đó

Grammar

4. Complete the sentences, using should or shouldn’t and a verb from the box. (Hoàn thành câu, sử dụng should hoặc shouldn’t và một động từ trong khung.)

1. In Viet Nam you _______ for the eldest person to sit before you sit down.

2. In Viet Nam you _______ only the first name to address people older than you.

3. You _______ your promise to the children.

4. If you are Vietnamese, you _______ your customs and traditions.

5. You _______ another person’s head because it’s disrespectful.

Gợi ý:

1. should wait2. shouldn’t use3. shouldn’t break
4. should follow5. Shouln’t touch

Giải thích:

Cấu trúc: should / should + Vinf (nên/ không nên làm gì)

Hướng dẫn dịch:

1. Ở Việt Nam, bạn nên chờ người lớn tuổi nhất ngồi trước khi bạn ngồi.

2. Ở Việt Nam, bạn không nên chỉ dùng tên để gọi người lớn tuổi hơn bạn.

3. Bạn không nên thất hứa với trẻ con.

4. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên theo phong tục và truyền thống của bạn.

5. Bạn không nên chạm vào đầu người khác vì nó thật không tôn trọng.

5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it. (Gạch chân một lỗi trong mỗi câu sau. Sửa nó cho đúng.)

1. When you visit a temple in Thailand, you has to follow some important customs.

2. People should wear short shorts and tank tops. This is disrespectful.

3. People can wear sandals, but these have to has a strap around the back.

4. People should to lower their voice inside the temple.

5. Women have avoid touching monks.

Gợi ý:

1. has to → have to2. should → shouldn’t
3. have to has → have to have4. should to → should
5. have avoid → have to avoid

Hướng dẫn dịch:

1. Khi đến thăm một ngôi đền ở Thái Lan, bạn phải tuân thủ một số phong tục quan trọng.

2. Mọi người không nên mặc quần soóc ngắn và áo ba lỗ. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng.

3. Mọi người có thể đi dép, nhưng phải có quai hậu.

4. Mọi người nên nói nhỏ khi ở trong đền.

5. Phụ nữ phải tránh chạm vào các nhà sư.

Communication

6. GAME: WHAT SHOULD I DO? In small groups, take turns to choose one of these scenarios for each other. Once everyone has had a turn at answering, vote for the person who gave the best advice. (TRÒ CHƠI: TÔI NÊN LÀM GÌ? Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.)

– I have been invited to dinner with a British family.

=> You should go there on time.

– I am going to visit a pagoda in Vietnam.

=> You should lower your voice in pagoda.

– I am going to Japan to stay with my Japanese friend.

=> You should take off shoes before enter Japanese house.

– I want to join in the Tet celebrations.

=> You should exchange best wishes with people.

Hướng dẫn dịch:

– Tôi đã được mời ăn tối với một gia đình người Anh.

=> Bạn nên đến đó đúng giờ.

– Tôi sắp đi thăm một ngôi chùa ở Việt Nam.

=> Bạn nên hạ giọng đi chùa.

– Tôi sắp sang Nhật để ở với người bạn Nhật của tôi.

=> Bạn nên cởi giày trước khi vào nhà của người Nhật.

– Tôi muốn tham gia các hoạt động đón Tết.

=> Bạn nên trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất với mọi người.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

  • Từ vựng Unit 4: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. a. Match the pictures with …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the first halves of … 2. Read the full sentence …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures and complete … 2. Match the situation …

  • Communication (phần 1-5 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures below. … 2. Read the following …

  • Skills 1 (phần 1-6 trang SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures and … 2. Read Mi’s presentation …

  • Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the picture. What tradition … 2. Listen to Mai’s …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences with … 2. Write sentences with …

  • Project (phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in groups of three … 2. Individually, interview an …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button