Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 4 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 4: Our customs and traditions

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Match the first halves of … (Nối nửa phần đầu của câu (A) với nửa phần sau của câu (B).)

А

B

1. Although they are not Christian,

A. the first person to step into your house in the new year should be a man.

2. It’s the custom

B. making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

3. According to tradition,

C. the tradition of living with their parents.

4. There is a tradition in our school that

D. in that country for women to get married in white.

5. They broke with tradition by

E. the family has the custom of giving presents at Christmas.

6. Many young people do not follow

F. morning exercise at 5 a.m.

7. In my family there is a custom of doing

G. girls should wear ao dai on the first day of school.

Gợi ý:

1 – e: Mặc dù họ không phải đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng quà vào lễ Giáng sinh.

2 – d: Phong tục ở quốc gia đó cho phục nữ kết hôn mặc đồ trắng.

3 – a: Theo truyền thông, người đầu tiên bước vào nhà bạn vào năm mới nên là một người đàn ông.

4 – g: Có một truyền thông ở trường chúng ta là con gái nên mặc áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.

5 – b: Họ phá vỡ truyền thồng bằng việc làm bánh xốp cho Lễ hội Trung thu thay vì bánh Trung thu.

6 – c: Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với ba mẹ.

7 – f: Trong gia đình tôi có một phong tục là tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ.

2. Read the full sentences in 1 again and complete the expressions below. (Đọc lại câu đầy đủ ở bài 1 và hoàn thành các diễn đạt dưới đây.)

1. it’s the _______ for somebody to do something

2. there’s a _______ that + clause

3. _______ to tradition, + clause

4. follow the _______ of doing something

5. break _______ tradition by doing something

6. have the custom _______ doing something

7. there is a custom of _______ something

Đáp án:

1. custom 2. tradition 3. according 4. tradition
5. with 6. of 7. doing

3. Read the following custom and traditions. Make sentences to say if you have these in your province or area, using any of the expression in 2. Remember to change the verb tense if necessary (Đọc những phong tục và truyền thống sau. Đặt câu để nói liệu tỉnh hoặc khu vực của bạn có chúng không, sử dụng bất kì cách diễn đạt nào ở phần 2. Nhớ thay đổi thì của động từ nêu cần thiết.)

Hướng dẫn dịch:

Theo truyền thống, chúng tôi có bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa.

Khu vực của tôi phá vỡ truyền thống bằng việc không đốt pháo vào đêm Giao thừa.

Có một truyền thống ở tỉnh chúng tôi là đốt pháo hoa vào đêm Giao thừa.

Gợi ý:

1. According to tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.

– My area broke tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.

– There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

2. It’s the custom to wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

3. There is a tradition for adults to touch children’s heads.

4. According to the tradition, people decorate their houses on special occasions.

5. Women break the tradition of shaking stranger’s hands.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo truyền thống, chúng ta có bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

– Khu vực của tôi đã phá vỡ truyền thống bằng cách không đốt pháo vào đêm giao thừa.

– Ở tỉnh ta có truyền thống bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

2. Có phong tục đợi cho đến khi khách ăn xong trước khi rời bàn ăn.

3. Có một truyền thống để người lớn chạm vào đầu trẻ em.

4. Theo truyền thống, mọi người trang trí nhà cửa vào những dịp đặc biệt.

5. Phụ nữ phá vỡ truyền thống bắt tay người lạ.

4. Now complete the following sentences with your own ideas (Bây giờ hoàn thành các câu sau với ý kiến của riêng bạn.)

1. It’s the custom in my country that_______________________ .

2. We broke with tradition by_____________________________ .

3. There’s a tradition in my family that______________________ .

4. We have the custom of________________________________ .

5. According to tradition,_________________________________ .

Gợi ý:

1. It’s the custom in my country that .

2. We broke the tradition by .

3. There is a tradition in my family that .

4. We have a custom of .

5. According to tradition, .

Hướng dẫn dịch:

1. Phong tục ở nước tôi là các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau vào dịp Tết.

2. Chúng tôi đã phá vỡ truyền thống bằng cách không trang hoàng nhà cửa ngày Tết.

3. Có một truyền thống trong gia đình tôi là chúng tôi luôn ăn tối vào buổi tối cùng nhau.

4. Chúng tôi có một phong tục tập thể dục vào buổi sáng.

5. Theo truyền thống, người lớn lì xì cho trẻ em vào ngày Tết.

Pronunciation

5. Complete the words under the pictures with /spr/ or /str/. Then listen and repeat. (Hoàn thành các từ dưới các bức tranh với spr hoặc str. Sau đó nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

Gợi ý:

1. straw (ống hút)2. street (con đường)
3. spring (mùa xuân)4. spray (xịt)
5. astronaut (phi hành gia)6. frustrated (giận dữ)
7. espresso (cà phê espresso)8. newsprint (giấy in báo)

6. Listen and circle the words with /spr/ and underline the words with /str/. Then say the sententences (Nghe và khoanh tròn các từ với /spr/ và gạch chân các từ với /str/. Sau đó đọc các câu.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. strictly 2. strangers, spread3. streets
4. filmstrip5. offspring
1. In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed. 2. The custom of saying hello to strangers has spread through our community. 3. In our district, it’s the custom for residents to sweep the streets on Saturday mornings. 4. That filmstrip really highlighted our customs and traditions. 5. Parents usually want their offspring to follow the family traditions.

Hướng dẫn dịch:

1. Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên chúng tôi đều được tuân theo nghiêm khắc.

2. Phong tục nói lời chào với người lạ đã trải rộng khắp cộng đồng chúng tôi.

3. Ở quận chúng tôi, có phong tục là người dân quét đường vào sáng thứ Bảy.

4. Đoạn phim thật sự làm nổi bật phong tục và truyền thống của chúng tôi.

5. Ba mẹ thường muốn con cái theo truyền thống gia đình.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

  • Từ vựng Unit 4: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. a. Match the pictures with …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the first halves of … 2. Read the full sentence …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures and complete … 2. Match the situation …

  • Communication (phần 1-5 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures below. … 2. Read the following …

  • Skills 1 (phần 1-6 trang SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures and … 2. Read Mi’s presentation …

  • Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the picture. What tradition … 2. Listen to Mai’s …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences with … 2. Write sentences with …

  • Project (phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in groups of three … 2. Individually, interview an …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button