Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 4 lớp 11: Listening | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 4: Volunteer Work

C. Listening (Trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Tick (V) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (V) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi mà phù hợp với bạn.)

Tùy vào từng bạn, mỗi người sẽ có sự lựa chọn khác nhau cho từng câu hỏi. Ví dụ:

1. How often do you support charities? (Bạn có thường xuyên ủng hộ cho tổ chức từ thiện?)

(V) regularlyfrom time to timenever

2. What’s the best way of raising money to support charities? (Cách tốt nhất để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện?)

through donationsthrough taxes(V) through fund-raising activities

3. Which of these kinds of volunteer work do you prefer? (Bạn thích loại hoạt động tình nguyện nào?)

helping the elderly(V) helping the poorhelping the sick

Listen and repeat.

Organisation for Education Development: Tổ chức Phát triển Giáo dục

co-operate: hợp tác

disadvantaged children: trẻ bị thiệt thòi

fund-raising: gây quĩ

co-ordinate: cộng tác, điều phối

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

Gợi ý:

1. informal

2. 30 street children

3. 250 children (with special difficulties)

4. 1998

5. volunteers; June

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What is the aim of Spring School? (Mục đích của Trường Spring là gì?)

=> It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

2. What classes were set up in 1999? (Các lớp học nào được tổ chức vào năm 1999?)

=> Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Why do children participate in fund-raising performances? (Tại sao các em tham gia vào cuộc biểu diễn gây quĩ?)

=> Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

4. Where do children dance, sing and play music? (Các em biểu diễn xiếc, kịch và múa hát ở đâu?)

=> They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

5. Why are foreign volunteers needed? (Tại sao người ta cần đến các tình nguyện viên nước ngoài?)

=> Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities.

Nội dung bài nghe:

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

Spring School là một trường bình dân. Nó cung cấp những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập tại trường và khoảng 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ quận 1 tham gia lớp học.

Tổ chức phát triển giáo dục hợp tác với Spring School thành lập các lớp tiếng Anh vào năm 1998. Các lớp khiêu vũ, kịch, hát và nhạc dân tộc được thành lập một năm sau đó. Trẻ em ở các lớp này tham gia vào các chương trình biểu diễn gây quỹ. Họ gây quỹ để tiếp tục các lớp tiếng Anh và nghệ thuật.

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hàng năm vào tháng 6. Đây là một buổi tối thú vị trong đó trẻ em nhảy múa, hát và chơi nhạc ở một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng cần những tình nguyện viên nước ngoài để liên lạc với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động trường học. Các tình nguyện viên được yêu cầu từ tháng 2 đến tháng 7 để giúp tổ chức những sự kiện này.

Hi vọng rằng nhiều trường học như Spring School sẽ sớm được thành lập ở những thành phố khác ở Việt Nam.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt câu chuyện về Trường Spring, sử dụng các gợi ý đã cho.)

Bài nghe:

– Mục đích của Trường Spring

– Số trẻ em sống và học tập ở trường

– Các hoạt động mà các trẻ em tham gia

– Các loại tình nguyện viên Trường Spring cần

Gợi ý:

The aim of Spring School is to provide classes 10 disadvantaeed children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors and help to expand school activities.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 4 khác:

 • A. Reading (trang 46-47-48-49 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Read the following saying and explain …. While you read. Task 1. The word volunteer … Task 2. Choose the best answer from … Task 3. Answer the questions. After you read. …

 • B. Speaking (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. Task 2. Work in pairs. Practise the dialogue and … Task 3. Work in groups. Talk about …

 • C. Listening (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Tick the best answers to the questions that suit you. While you listen. Task 1. Listen and fill in … Task 2. Listen again and … After you listen. Work in groups. Summarize the story …

 • D. Writing (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Read the letter and underline the sentences … Task 2. Imagine that you have just received a donation …

 • E. Language Focus (trang 53-54-55 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Complete each of the following sentences … Exercise 2. Complete each of the following … Exercise 3. Put the verbs in …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 4

 • Ngữ âm Unit 4: Nhận biết phụ âm /w/…

 • Từ vựng Unit 4:

 • Ngữ pháp Unit 4: Ôn lại danh động từ (gerund)…

 • Ngữ pháp Unit 4: Hiện tại phân từ (present participle)…

 • Ngữ pháp Unit 4: Danh động từ hoàn thành (perfect gerund)…

 • Ngữ pháp Unit 4: Phân từ hoàn thành (perfect participle)…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 4 (Đề 1): Choose the word whose underlined…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button