Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 3B lớp 10 trang 30, 31 Ask for and give travel information | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 3B lớp 10 trang 30, 31 Ask for and give travel information trong Unit 3: Going Places Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3.

Tiếng Anh 10 Unit 3B Ask for and give travel information trang 30, 31 – Cánh diều Explore New Worlds

Listening

A (trang 30 sgk Tiếng Anh 10):Listen to the tourist. In which places do the conversations take place? (Nghe các đoạn hội thoại. Nơi mà các đoạn hội thoại diễn ra là ở đâu)

Unit 3B lớp 10 trang 30, 31 Ask for and give travel information | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Đang cập nhật

B (trang 30 sgk Tiếng Anh 10):Listen again and write the missing information

(Nghe lại lần nữa và viết các thông tin thiếu)

Unit 3B lớp 10 trang 30, 31 Ask for and give travel information | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

Đang cập nhật

Pronunciation

C (trang 31 sgk Tiếng Anh 10):Listen and repeat. Use rising and failing intonation. (Nghe và lặp lại. Sử dụng tông dọng lên và xuống)

1. Would you like a window or aisle seat?

2. Is this bag to check in or carry on?

3. Do you spell that L-E-E or L-I?

4. Is it for one night or two?

Hướng dẫn dịch:

1, Bạn muốn chỗ ngồi gần cửa sổ hay gần lối đi?

2. Cái túi này dùng để check in hay mang theo?

3. Bạn đáng vần L-E-E hay là L-I?

4. Cái này trong một đêm hay hai đêm?

D (trang 31 sgk Tiếng Anh 10):Practice asking these questions with a partner. Using rising and falling intonation. (Luyện tập hỏi các câu hỏi sau với bạn cùng nhóm. Sử dụng tông giọng lên hoặc xuống)

1. Are you from the US or Canada?

2. Do you want to pay by cash or by card?

3. Is your visit for business or pleasure?

4. Do you want my ticket or my passport?

5. Do you leave on the 25th or the 26th?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đến từ Mỹ hay Canada?

2. Bạn muốn trả tiền mặt hay thẻ?

3. Chuyến thăm của bạn có phải vì công việc hay là du lịch?

4. Bạn muốn vé của tớ hay hộ chiếu?

5. Bạn rời đi vào ngày 25 hay 26 vậy?

Communication

E (trang 31 sgk Tiếng Anh 10):Ask a partner questions to fill out the information with his or her travel information. For some questions, you might have to make up information. (Đặt câu hỏi cho đối tác để điền thông tin với thông tin du lịch của họ. Đối với một số câu hỏi, bạn có thể phải bổ sung thông tin)

1. First name __________________

2. Middle initial(s)____________________

3. Last name _______________

4. Date of birth_______________

5. Nationality _________________

6. Country of residence _____________________

7. Contact number____________________

8. Date of arrival____________

9. Number of nights ___________________

10. Type of room (single / double?)________________

11. Reason for visit (business / vacation?)______________

Đáp án:

1. First name: Nguyen

2. Middle initial(s): Mai

3. Last name: Anh

4. Date of birth: 31/3/2000

5. Nationality: Vietnamese

6. Country of residence: Vietnam

7. Contact number: 123456

8. Date of arrival: 30/10

9. Number of nights: 3

10. Type of room (single/ double): single

11. Reason for visit (business/ vacation?): vacation

Hướng dẫn dịch:

1. Tên: Nguyên2. Tên viết tắt giữa: Mai3. Họ: Anh4. Ngày sinh: 31/3/20005. Quốc tịch: Việt Nam6. Nước cư trú: Việt Nam7. Số điện thoại liên hệ: 1234568. Ngày đến: 30/109. Số đêm: 310. Loại phòng (đơn / đôi): đơn11. Lý do đến thăm (công tác / kỳ nghỉ?): Kỳ nghỉ

  • Từ vựng Unit 3 lớp 10

  • Unit 3A: Talk about your possessions (trang 28, 29 Tiếng Anh lớp 10): A. Read the to-do list for a vacation. Where is the vacation? … B. Fill in the blank with the words from the to-do list in A …

  • Unit 3C: Ask for and give advice (trang 32, 33 Tiếng Anh lớp 10): A.Underline the correct adjective in each sentence … B. In pairs, use the words and phrases in the table to give advice for the sentences in A …

  • Unit 3D: Plan a vaction (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 10): A. When you go on vacation, which activities do you like to do? Tell the class … B. Read the article. Which activities in A are in the articles? Check the boxes …

  • Unit 3E: Describe a place (trang 36, 37 Tiếng Anh lớp 10): A. What is your “dream” vacation? Why? …

  • Grammar Reference (trang 148, 149 Tiếng Anh lớp 10): A. Underline the correct word in each sentence … B. Write the missing words in these conversations …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button