Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1a. Do you know what a child helpline is? (Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?)

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Gợi ý: I know the child helpline number is 18001567.

Hướng dẫn dịch: Tôi biết số đường dây trợ giúp trẻ em là 18001567.

b. Now read the articles (Bây giờ cùng đọc bài báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

By 2014, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Hướng dẫn dịch:

Số điện thoại thần kỳ

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Đường dây cứu trợ được chính quyền thành lập vào năm 2004 với sự tài trợ của Plan Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm.

Trong năm 2014, đường dây cứu trợ đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trong cả nước. 69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc lời khuyên hoặc biết ai đó cần chỉ cần gọi 18001567.

(Các sự kiện, số liệu và hình ảnh trong đoạn văn được cung cấp bởi Plan Viet Nam)

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi sau.)

1. What is Magic Number 18001567?

2. Which age groups have called the helpline?

3. What were the calls mostly about?

4. Why have 3,000 calls received emergency support?

5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

6. What is the aim of the helpline?

Đáp án:

1. It’s a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. They were callers in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

Giải thích:

1. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam.)

2. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi.)

3. Thông tin: The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. (Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất.)

4. Thông tin: Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. (Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.)

5. Thông tin: A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. (Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần.)

Hướng dẫn dịch:

1. Magic Number 18001567 là gì?

– Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi ở Việt Nam.

2. Những nhóm tuổi nào đã gọi đường dây trợ giúp?

– 11 đến 14 tuổi và 15 đến 18 tuổi.

3. Các cuộc gọi chủ yếu nói về điều gì?

– Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất.

4. Tại sao 3.000 cuộc gọi đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp?

– Bởi vì đây là 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục.

5. Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của nó như thế nào?

– Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

6. Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

– Đường dây cứu trợ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần.

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F).)

1. You can call Magic Number anytime during the day or night.

2. The service and the telephone calls are free.

3. Only children can call the helpline.

4. The typical caller to Magic Number is a nine-year-old child.

5. All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

6. The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

Đáp án:

1. T2. T3. F4. F5. F6. T

Giải thích:

1. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam.)

2. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam.)

3. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi.) Như vậy không chỉ có trẻ em mới có thể gọi đường dây này.

4. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi.)

5. Thông tin: The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers. (Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.)

6. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam.)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể gọi số điện thoại thần kỳ bất kỳ lúc nào suốt cả ngày và đêm.

2. Dịch vụ và các cuộc gọi là miễn phí.

3. Chỉ trẻ em mới có thể gọi đường dây cứu trợ.

4. Người gọi điển hình của số điện thoại thần kỳ là trẻ 9 tuổi.

5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây cứu trợ đều được thực hiện bởi người lớn.

6. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thành phố và tỉnh thành ở Việt Nam.

4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers. (Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện.)

Bài nghe:

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Caller 1:

– Caller: A girl from Hanoi

– Feeling now: a bit depressed, confused

– Problem: her parents want her to be a doctor while she wants to go to Arts School to be a designer.

– Question: what to say to her parents

Caller 2:

– Caller: Long – a boy from HCM City

– Feeling now: Worried

– Problem: He refused to lend a playing online games friend of his 5 million dong and this friend threatened him.

– Question: Should Long tell somebody about this?

Nội dung bài nghe:

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused… I don’t know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy mung lung, bối rối … Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy mung lung, bối rối … Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes. (Nhìn vào bài 2 phần A closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Magic Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Gợi ý:

Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tôi tên là Linh, năm nay 14 tuổi. Tôi hơi căng thẳng vì điểm số của mình ở trường. Tôi luôn nghĩ rằng tôi phải đạt điểm cao nhất trong mọi kỳ thi, tôi phải là học sinh giỏi nhất lớp. Vì vậy, tôi dành toàn bộ thời gian cho việc học… Gần đây, tôi cảm thấy kiệt sức và buồn chán. Mặc dù tôi học gần như cả ngày, nhưng tôi hầu như không nhớ hết những điều tôi được dạy. Tôi thực sự lo lắng. Tôi nên làm gì?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

  • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. What do you think …

  • A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the paragraph … 2. Match the source

  • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the conversation … 2. Rewrite the following …

  • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read about the necessary … 2. Do we teenagers …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Do you know … 2. Answer the questions …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Listen to an interview … 2. Answer the question.

  • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put yourself in these … 2. Use the following …

  • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Teen support group

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button