Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 9: Listen | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 3: A trip to the countryside

4. Listen (Trang 25 SGK Tiếng Anh 9)

Look at the map. Then listen to the trip to Ba’s village. Match the places on the bus route. With the letters on the map. Start at. (Nhìn vào bản đồ. Sau đó lắng nghe chuyến đi đến làng của Ba. Ghép các nơi trên lộ trình của xe buýt đúng với mẫu tự trên bản đồ. Bắt đầu tại.)

Bài nghe:

Gợi ý:

A. banyan tree

B. airport

C. highway No.1

D. Dragon Bridge

E. gas station

F. store

G. pond

H. bamboo forest

I. parking lot

Nội dung bài nghe:

At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking up everyone, the bus continued north on the highway number 1. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station to get some more fuel. Then, it left the highway and turn left onto a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside a pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn7t stay on that road for very long, but turned left onto a road which went across a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone at the parking lot ten meters from a big old banyan tree. It would park there and wait for people to come back in the evening.

Hướng dẫn dịch:

Vào lúc 6:30 sáng, xe buýt đón Ba và gia đình bạn ấy tại nhà. Sau khi đã đón xong mọi người, xe buýt tiến về phía bắc trên đại lộ 1. Xe băng qua cầu Rồng và dừng lại ở trạm xăng để tiếp thêm nhiên liệu. Sau đó xe rời khỏi đường cao tốc và rẽ trái sang một con đường nhỏ hướng đi thẳng về hướng tây. Con đường này nằm giữa những cánh đồng xanh, vì vậy người trên xe buýt có thể nhìn thấy nhiều trâu và bò. Con đường kết thúc trước một cửa hàng lớn bên cạnh một ao nước. Thay vì rẽ trái hướng về sân bay nhỏ, xe buýt đi về hướng ngược lại. Nó không chạy trên con đường đó quá lâu. Nhưng lại rẽ trái vào một con đường dẫn đến một rừng tre. Cuối cùng, xe buýt thả mọi người ở bãi đỗ xe cách những cây cổ thụ to khoảng 10 mét. Xe sẽ dừng ở đây và đợi mọi người quay lại vào buổi tối.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 3 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 3 khác:

  • 1. Getting Started (trang 22 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 2. Listen and Read (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9) True or false…

  • 3. Speak (trang 24 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 4. Listen (trang 25 SGK Tiếng Anh 9) Look at the map…

  • 5. Read (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9) Match the words in column A…

  • 6. Write (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9) Look at the picture

  • Language Focus (trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9) What do these people…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button