Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 9: Getting started | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1 Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want to go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to get good grades and she doesn’t want to disappoint them. They want her to go to a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told me she wanted to be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to do. My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs to take a break. I’ll call and ask her if she wants to go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it… She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

Hướng dẫn dịch:

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Chị ấy chưa đến à?

Phúc: Chị ấy bảo chị quá mệt và không muốn ra ngoài. Chị ấy đang phải thức khuya để ôn thi.

Nick: Có nhất thiết phải áp lực vậy không?

Phúc: Chắc là không. Nhưng bố mẹ mình luôn muốn chị ấy đạt điểm cao và chị thì không muốn họ thất vọng. Họ muốn chị Mai đỗ trường đại học hàng đầu và học ngành y.

Amelie: Thật chứ? Chị ấy bảo mình là muốn trở thành một nhà thiết kế cơ mà…

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí do tại sao đợt gần đây chị Mai khá căng thẳng. Chị ấy không biết phải làm gì. Bố mẹ cô ấy nói tốt nghiệp ngành thiết kế khó tìm được việc và họ muốn chị ấy có được tấm bằng ngành y.

Amelie: Ồ mình hiểu. Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào vị trí của mình.

Nick: Dẫu sao thì chị Mai cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Mình sẽ gọi và hỏi xem chị ấy có muốn đi xem với chúng mình ngày mai không?

Phúc: Mình e là không. Hình như chị Mai kín lịch học cuối tuần lớp học Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học nhạc nữa.

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation. (Tìm từ trái nghĩa với các từ bên dưới trong đoạn đối thoại.)

1. to go to bed early >< to stay up late

2. to be relaxed >< to be tense

3. bad exam results >< good grades

4. to make someone happy >< to disappoint someone

5. to work continuously >< to take a break

6. to have no plans >< to book for

Hướng dẫn dịch:

1. đi ngủ sớm > < thức khuya

2. được thư giãn > < trở nên căng thẳng

3. kết quả thi xấu > < điểm tốt

4. làm cho ai đó hạnh phúc > < làm cho ai đó thất vọng

5. làm việc liên tục > < nghỉ ngơi

6. không có kế hoạch > < đặt chỗ cho

b. Choose the best answer. (Chọn đáp án đúng nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn’t like playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to stay at home.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to be proud of her.

C. She wants to compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What do Mai’s parents want her to be?

A. A medical doctor                   B. A designer                             C. A musician

5. What does Mai want to be?

A. A medical doctor                   B.  A designer                            C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do?

A. Understand Mai’s situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else to replace Mai for the badminton.

Đáp án:

1. C2. B3. C4. A5. B6. A

Giải thích:

1. Thông tin: Phuc: She said she was too tired and didn’t want to go out. (Chị ấy bảo chị quá mệt và không muốn ra ngoài.)

2. Thông tin: But my parents always expect her to get good grades and she doesn’t want to disappoint them. (Nhưng bố mẹ mình luôn muốn chị ấy đạt điểm cao và chị thì không muốn họ thất vọng.)

3. Thông tin:

Phuc: She said she was too tired and didn’t want to go out. She’s been staying up late studying for the exam. (Chị ấy bảo chị quá mệt và không muốn ra ngoài.)

Nick: Does she need to be that stressed out? (Có nhất thiết phải áp lực vậy không?)

Phuc: Maybe not. (Chắc là không.)

4. Thông tin: They want her to go to a top college and study medicine. (Họ muốn chị Mai đỗ trường đại học hàng đầu và học ngành y.)

5. Thông tin: Amelie: Really? She told me she wanted to be a designer … (Thật chứ? Chị ấy bảo mình là muốn trở thành một nhà thiết kế cơ mà …)

6. Qua nội dung cuộc trò chuyện, chúng ta có thể nhận ra Phuc, Nick, và Amelie đang cố giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao Mai không đang chơi cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

– Cô ấy muốn ở nhà.

2. Tại sao Mai đang học chăm chỉ cho kì thi?

– Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.

3. Bây giờ Mai cảm thấy thế nào?

– Mệt mỏi và căng thẳng.

4. Bố mẹ của Mai muốn cô ấy trở thành gì?

– Dược sĩ.

5. Mai muốn làm nghề gì?

– Nhà thiết kế.

6. Phúc, Nick, và Amelie đang cố gắng làm gì?

– Hiểu tình trạng của Mai và giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

c. What do you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes’? (Amelie nói “Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào vị trí của mình?” nghĩa là gì?)

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to better understand her.

Hướng dẫn dịch:

Amelie mong muốn bố mẹ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cô để hiểu hơn về cô ấy.

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. (Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần.)

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She’s failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to be more ___________.

5. Emma is feeling so ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want to help Mai but don’t know what they can do for her.

Gợi ý:

1. worried/tense/stressed; relaxed/confident.

2. calm.

3. depressed/frustrated/stressed.

4. confident/relaxed/calm.

5. delighted/confident.

6. worried.

Giải thích:

– tense (adj): căng thẳng

– frustrated (adj): bực bội

– delighted (adj): hài lòng

– confident (adj): tự tin            

– relaxed (adj): thư giãn

– worried (adj): lo lắng

– depressed (adj): chán nản

– calm (adj): bình tĩnh

– stressed (adj): bị áp lực

Hướng dẫn dịch:

1. Thu đã học rất chăm chỉ cho kỳ thi nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Bây giờ cô ấy đã hoàn thành tốt bài thi nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

2. Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Bà ấy luôn bình tĩnh thậm chí trong những tình huống tồi tệ nhất.

3. Linh cảm thấy căng thẳng về việc học của mình. Cô ấy lại thi rớt lần nữa.

4. Tôi nghĩ thuyết trình trước lớp là một ý kiến hay nếu bạn muốn tự tin hơn.

5. Emma cảm thấy hài lòng với kiểu tóc hợp thời trang mới của cô ấy.

6. Phúc, Nick và Amelie cảm thấy thất vọng. Họ muốn giúp Mai nhưng họ không biết phải làm gì cho cô ấy.

3. Match the statements with the functions. (Nối những câu sau với ý nghĩa của nó.)

1. ‘Go on! I know you can do it!’

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

3. ‘You must have been really disappointed.’

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

5. ‘I understand how you feel.’

6. ‘Well done! You did a really great job!’

Đáp án:

1. encourage someone.

2. give advice to someone.

3. empathise with someone.

4. assure someone.

5. empathise with someone.

6. encourage someone.

Hướng dẫn dịch:

1. “Tiếp tục! Tôi biết bạn có thể làm được!” – khuyến khích ai đó.

2. “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ (ngủ một giấc).” – đưa ra lời khuyên cho ai đó.

3. “Bạn chắc hẳn đã thực sự thất vọng.” – đồng cảm với ai đó.

4. “Hãy bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi. ” – đảm bảo với ai đó.

5. “Tôi hiểu cảm giác của bạn.” – đồng cảm với ai đó.

6. “Tốt lắm! Bạn đã làm một công việc thực sự tuyệt vời.” – khuyến khích ai đó.

4. How do you feel today? (Hôm nay bạn thấy thế nào)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to using one statement from the box in 3.(Làm việc theo cặp. Nói với bạn của em hôm nay bạn thấy thế nào và những gì đã xảy ra khiến bạn cảm thấy như vậy. Bạn của em trả lời em, sử dụng các câu ở mục 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave me 10 mark for my English presentation in class. I could prepare such a good presentation because I got the reference from the website called Key English.com

B: Well done! You did a really great job!

Hướng dẫn dịch:

A: Hôm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc và có động lực. Giáo viên tiếng Anh của tôi đã cho tôi điểm 10 cho bài thuyết trình tiếng Anh của tôi trong lớp. Tôi có thể chuẩn bị một bài thuyết trình tốt như vậy vì tôi có tài liệu tham khảo từ trang web có tên là Key English.com

B: Làm tốt lắm! Bạn đã làm một việc thực sự tuyệt vời!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

  • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. What do you think …

  • A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the paragraph … 2. Match the source

  • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the conversation … 2. Rewrite the following …

  • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read about the necessary … 2. Do we teenagers …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Do you know … 2. Answer the questions …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Listen to an interview … 2. Answer the question.

  • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put yourself in these … 2. Use the following …

  • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Teen support group

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button