Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 8: Read | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 3: At Home

Read (Trang 31-32 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lan’s mother, Mrs. Quyen, is at her local community center. She is reading one of the posters on the wall.

Safety Precautions in the Home

– You must put all chemicals and drugs in locked cupboards. Children may drink or eat these things because they look like soft drinks or candy.

– You must not let children play in the kitchen. The kitchen is a dangerous place.

– You have to make sure children do not play with matches. Each year, fire destroys homes and injures children because someone plays with matches. Remember, it only takes one match to cause a fire.

– You must cover electrical sockets so that children do not try to put anything into them. Electricity can kill.

– You have to keep all dangerous objects out of children’s reach. These include scissors, knives, and small objects such as beads.

Hướng dẫn dịch

Bà Quyên, mẹ của Lan ở trung tâm cộng đồng địa phương. Bà đang đọc áp phích treo trên tường.

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

1. Answer (Trả lời câu hỏi)

    True or false? Check (√) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (√) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

a) Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards?

Because children often try to eat and drink them.

b) Why mustn’t we let children play in Ihe kitchen?

Because the kitchen is a dangerous place.

c) Why mustn’t children play with matches?

Because one match can cause a fire and fire destroys homes and injures children.

d) Why must we cover electrical sockets?

Because children cannot put anything into electric sockets. Electricicty can kill them.

e) Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach?

Because they can injure and even kill children.

Các bài soạn Unit 3 lớp 8: At Home:

 • Getting Started (trang 27 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 28-29 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 30 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 31-32 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 34-37 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 3

 • Từ vựng Unit 3: At Home

 • Ngữ pháp Unit 3: Dạng thức của đại từ phản thân. …

 • Ngữ pháp Unit 3: Chúng ta có ba cách dùng loại đại từ này…

 • Ngữ pháp Unit 3: Giới thiệu chung về động từ khuyết thiếu. …

 • Ngữ pháp Unit 3: Cách sử dụng của why và because….

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3: At Home (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button