Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Unit 3 lớp 8: A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Match the adjectives in A with their opposites in B (Nối các tính từ trong cột A với từ trái nghĩa ở cột B.)

1 >< d2 >< c
3 >< g4 >< a
5 >< f6 >< e
7 >< b

Hướng dẫn dịch:

1. lớn >< nhỏ

2. đơn giản > < phức tạp

3. hiện đại > < truyền thống

4. nói > < viết

5. giàu > < nghèo

6. phát triển > < cơ bản

7. quan trọng > < không đáng kể

2. Use some words from 1 to complete the sentences (Sử dụng một vài từ trong phần 1 để hoàn thành câu.)

1. Many ethnic groups have their own languages, and some even have ______ languages.

2. People in some far-away mountainous regions still keep their ______ way of life.

3. Gathering and hunting still play a(n) ______ role in the economy of the Laha.

4. Ethnic peoples in the mountains have a ______ way of farming. They use ______ tools to do the farm work.

5. The Muong in Hoa Binh and Thanh Hoa are well-known for their ______ folk literature and their traditional songs.

Gợi ý:

1. written 2. traditional 3. important
4. simple, basic 5. rich

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiều nhóm dân tộc có ngôn ngữ riêng của họ và vài nhóm thậm chí có ngôn ngữ viết riêng.

2. Người ở những khu vực miền núi xa xôi vẫn giữ cách sống truyền thống của họ.

3. Tụ tập và săn bắn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của người Laha.

4. Những dân tộc ở miền núi có cách làm nông đơn giản. Họ sử dụng những dụng cụ đơn giản để làm nông.

5. Người Mường ở Hòa Bình và Thanh Hóa nổi tiếng về văn chương dân gian giàu có và những bài hát truyền thống của họ.

3. Work in pairs. Discuss what the word is for each picture. The first and last letters of each word are given. (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem từ nào cho tranh nào. Chữ cái đầu tiên và cuối cùng của mỗi từ đã được cho trước.)

Unit 3 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Gợi ý:

1. ceremony (nghi lễ) 2. pagoda (chùa)
3. temple (đền) 4. waterwheel (bánh xe nước)
5. shawl (khăn choàng)6. basket (rổ)

Pronunciation

4. Listen and repeat the following words. (Nghe và lặp lại các từ sau.)

Bài nghe:

skateboardstampspeech
displayfirststation
insteadcrispschool
basketspacetask

5. Listen again and put them in the right column according to their sounds. (Nghe lại và xếp chúng vào đúng cột dựa theo các âm.)

Bài nghe:

/sk//sp//st/
skateboard, school, basket, taskspeech, display, crisp, spacestamp, first, station, instead

6. Listen and read the following sentences. Then underline the words with the sounds /sk/, /sp/, or /st/. (Nghe và đọc các câu sau. Sau đó gạch chân các từ có âm /sk/, /sp/, hoặc /st/.)

Bài nghe:

1. speak2. instead, staying3. speciality, spicy
4. students, studying, schools5. most, schooling

1. The Hmong people I met in Sa Pa English very well.

2. You should go out to play of here.

3. This local is not very .

4. Many ethnic minority are at boarding .

5. children in far-away villages can get some .

Hướng dẫn dịch:

1. Những người Mông mà tôi gặp ở Sa Pa nói tiếng Anh rất tốt.

2. Bạn nên ra ngoài chơi thay vì ở lại đây.

3. Đặc sản địa phương này không cay lắm.

4. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

5. Hầu hết trẻ em ở các làng xa có thể được đi học.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 3 khác:

  • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1→4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words and …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the adjectives … 2. Use some words …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the passage. 2. Now write questions …

  • Communication (phần 1→3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Quiz: What do you know … 2. Where do these ethnic …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pair. … 2. Complete each sentences, using …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Answer the questions. 2. Listen to the passage and …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences with … 2. Use the correct form …

  • Project (phần 1→3 trang SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the different costumes … 2. Design a costume …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button