Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 2D lớp 10 trang 22, 23 Talk about Hobbies and Interests | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 2D lớp 10 trang 22, 23 Talk about Hobbies and Interests trong Unit 2: A Day in the Life Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2D.

Tiếng Anh 10 Unit 2D Talk about Hobbies and Interests trang 22, 23 – Cánh diều Explore New Worlds

Reading

A (trang 22 sgk Tiếng Anh 10): What percentage of your day is for: (Một ngày của bạn dành bao nhiêu phần trăm cho)

– Sleep?________%

– Work/ school?________%

– Free time?_____%

Hướng dẫn làm bài

– Sleep?___30_____%

– Work/ school?____50____%

– Free time?__20___%

B (trang 22 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, compare your answers in A. Do you want more free time for your hobbies and interests? Why? (Theo cặp, hãy so sánh các câu trả lời của bạn trong A. Bạn có muốn có nhiều thời gian rảnh hơn cho sở thích và thú vui của mình không? Tại sao?)

Hướng dẫn làm bài

Yes, I want more free time for my hobbies and interests, because I will be more relaxed and happier.

Hướng dẫn dịch

Đúng vậy, tôi muốn có nhiều thời gian rảnh hơn cho những thú vui và sở thích của mình, bởi vì tôi sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn.

C (trang 22 sgk Tiếng Anh 10): Read the article about Leyla and Michael. Which sentence is correct (Đọc đoạn văn về Leyla và Michael. Câu nào đúng)

Unit 2D lớp 10 trang 22, 23 Talk about Hobbies and Interests | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

When Your Hobby Is Also Your Job

Every day, we eat, sleep, and work, but most people also want more free time for their hobbies and interests. Maybe they want to play more sports, learn a musical instrument, or even write a book, but they don’t have the time. It’s a problem for many, but the answer is simple when your hobby is also your job! Leyla Kazim is a good example of how to have a passion and make money from it. Leyla loves travel, photography, and food, so she writes a blog. “I spend most of my time either eating, traveling, or creating content about the two,” she says. Leyla’sblog has more than 100,000 followers and, because the blog is so popular, she also works with food companies and restaurants. Michael Gazaleh is another person with a hobby that’s also his job. He loves running in his free time and he also loves showing people his home city of New York. So his company, City Running Tours, gives tours of cities to people who also like running. “Every day, we get to run with wonderful people from all over the world,” he says. Michael’s company now has running tours in 14 different cities in the US and Canada. So, do you have a hobby or a passion? How can you make it your job?

Đáp án

a. Their hobbies are also their jobs

(Sở thích cũng là công việc của họ)

Hướng dẫn dịch

Khi mà sở thích cũng là công việc của bạn

Mỗi ngày, chúng ta ăn, ngủ và làm việc nhưng hầu hết mọi người cũng muốn có nhiều thời gian rảnh hơn cho sở thích và thú vui của mình. Có lẽ có muốn chơi thể thao nhiều hơn, học chơi các nhạc cụ hoặc thậm chí viết một quyển sách, nhưng họ không có thời gian. Nó là một vấn đề cho rất nhiều người, nhưng đáp án thì đơn giản  khi sở thích cũng là công việc của bạn.

Leyla Kazim là một ví dụ hoàn hảo về việc làm thế nào để có đam mê và kiếm tiền từ nó. Leyla thích đi du lịch, chụp ảnh và ẩm thực, vì vậy cô ấy viết blog. “ Tớ dành hầu hết thời gian ăn uống, du lịch hoặc tạo ra những nội dung về hai điều trên”. Cô ấy nói. Blog của Leyla có nhiều hơn 100.000 người theo dõi và  bởi vì blog rất nổi tiếng, nên cô ấy cũng là việc với các công ty đồ ăn và nhà hàng.

Michael Gazalen là một người khác mà sở thích cũng là công việc của anh ấy. Anh ấy chạy bộ vào thời giản rảnh và cũng thích cho mọi người thấy thành phố New York. Vì vậy, công ty của anh ấy, City Running Tours, sẽ cũng cấp những chuyến du lịch khắp thành phố cho những người thích chạy. “ Mỗi ngày, chúng tớ chạy với những người tuyệt vời trên toàn thế giới” anh ấy nói. Công ty của Machael đã điều hành các tour ở 14 thành phố khác nhau của Mỹ và Canada.

Vì vậy, bạn có sở thích và đam mê? Làm như thế nào bạn có thể biến nó thành công việc?

D (trang 22 sgk Tiếng Anh 10): Read the article again and answer the questions. (Đọc đoạn văn một lần nữa và trả lời các câu hỏi)

1. Why do most people want more free time?

2. What does Leyla write about?

3. How many people follow her blog?

4. What does Michael love doing?

5. Who does he run with?

6. Where does his company have running tours?

Đáp án

1. Because they want more free time for their hobbies and interests

2. Leyla writes content about eating and traveling

3. 100,000 people follow her blog.

4. He loves running

5. He run with wonderful people from all over the world

6. It has running tours in US and Canada

Hướng dẫn dịch

1. Bởi vì họ muốn có nhiều thời gian rảnh hơn cho những thú vui và sở thích của mình

2. Leyla viết nội dung về ăn uống và du lịch

3. 100.000 người theo dõi blog của cô ấy.

4. Anh ấy thích chạy

5. Anh ấy chạy với những người tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới

6. Nó có các chuyến lưu diễn ở Mỹ và Canada

  • Từ vựng Unit 2 lớp 10

  • Unit 2A: Talk about a Typical Day (trang 16, 17 Tiếng Anh lớp 10): A. Label the picture. Use the phrases in the box … B. Circle the activities in A that you do everyday …

  • Unit 2B: Talk about Free Time (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): A. What do you do in your free time? Check the activities on the list … B. Listen to a radio show about Drew Feustal. Drew is an astronaut …

  • Unit 2C: Describe a Special Day (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): A. Look at the photos. They are about special days in different countries … B. Match the sentences to the photos. Write the number on the photos …

  • Unit 2E: Plan a Party (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 10): A. Do you ever have parties at work or at school? Why? … B. In small group, imagine that your English class finishes this week …

  • Grammar Reference (trang 147, 148 Tiếng Anh lớp 10): A. Underline the correct forms of the verbs … B. Mathch the questions to the answers …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button