Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 2B lớp 10 trang 18, 19 Talk about Free Time | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 2B lớp 10 trang 18, 19 Talk about Free Time trong Unit 2: A Day in the Life Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2B.

Tiếng Anh 10 Unit 2B Talk about Free Time trang 18, 19 – Cánh diều Explore New Worlds

Listening

A (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): What do you do in your free time? Check the activities on the list. (Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi? Kiểm tra các hoạt động vào danh sách)

Unit 2B lớp 10 trang 18, 19 Talk about Free Time | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án

-watch TV

– read books

B (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Listen to a radio show about Drew Feustal. Drew is an astronaut on the International Space Station. Which activities in A does Drew do in his free time?(Nghe chương trình radio về Drew Feustal. Drew là một phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Những hoạt động nào ở A mà Drew làm khi rảnh rỗi?)

Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhật

C (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Listen again. Circle the correct answer. (Nghe lại lần nữa và khoanh vào đáp án đúng)

1. The astronauts always get up at

a. six o’clock

b. seven o’clock

c. eight o’clock

2. Drew starts work.

a. at nine o’clock

b. after he does exercise

c. after breakfast

3. When does he take photographs?

a. at night

b. in the afternoon

c. on weekends

4. When do they have free time on the weekends?

a. All day Saturday and Sunday

b. Saturday afternoons and Sunday

c. Saturday and Sunday mornings

Đáp án

Đang cập nhật

D (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Listen and check the row. (Nghe và kiểm tra lại bảng sau)

Unit 2B lớp 10 trang 18, 19 Talk about Free Time | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án

/s/: starts, gets, eats

/z/: comes, goes

/iz/: catches, watches

E (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Listen again. Repeat the words. (Nghe lại và lặp lại từ)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

F (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Write sentence in your notebook about what you do in your free time. Use activities in A. In pair, read each other’s sentences aloud and check each other’s pronunciation (Viết câu vào sổ tay của bạn về những gì bạn làm trong thời gian rảnh. Sử dụng các hoạt động trong A. Theo cặp, đọc to các câu của nhau và kiểm tra cách phát âm của nhau)

Hướng dẫn làm bài

I usually watch TV and read book in my free time.

(Tớ thường xem TV và đọc sách trong thời gian rảnh)

Communication

G (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Use the words to write questions. (Sử dụng từ để viết các câu hỏi)

1. you / go to the movies / Saturdays Do you go to the movies on Saturdays?

2. you/get up / eight o’clock / weekends

3. you / watch TV / Sunday mornings

4. you/get exercise / evening

5. you / eat out / weekends

Đáp án

2. Do you get up at eight o’clock at weekends?

3. Do you watch TV on Sunday mornings?

4. Do you get exercise in the evening?

5. Do you eat out at weekends?

Hướng dẫn dịch

2. Bạn có dậy lúc tám giờ đồng hồ vào cuối tuần không?

3. Bạn có xem TV vào sáng Chủ nhật không?

4. Bạn có tập thể dục vào buổi tối không?

5. Bạn có đi ăn ngoài vào cuối tuần không?

H (trang 18 sgk Tiếng Anh 10): Interview two classmates. Use the question in G and your own ideas. Write Yes or No. (Phỏng vấn hai bạn học. Sử dụng câu hỏi trong G và ý tưởng của riêng bạn. Viết yes hoặc no)

 

Classmate 1

Classmate 2

1. Name?

 

 

2. go to movies?

 

 

3. get up?

 

 

4. watch TV?

 

 

5. get exercise?

 

 

6. eat out?

 

 

7……………?

 

 

8…………….?

 

 

Hướng dẫn làm bài

 

Classmate 1

Classmate 2

1. Name?

Mai Anh

Thùy

2. go to movies?

Yes

No

3. get up?

Yes

Yes

4. watch TV?

Yes

Yes

5. get exercise?

Yes

Yes

6. eat out?

Yes

No

7. read book?

Yes

Yes

8. cook ?

No

Yes

  • Từ vựng Unit 2 lớp 10

  • Unit 2A: Talk about a Typical Day (trang 16, 17 Tiếng Anh lớp 10): A. Label the picture. Use the phrases in the box … B. Circle the activities in A that you do everyday …

  • Unit 2C: Describe a Special Day (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): A. Look at the photos. They are about special days in different countries … B. Match the sentences to the photos. Write the number on the photos …

  • Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests (trang 22 Tiếng Anh lớp 10): A. What percentage of your day is for: … B. In pairs, compare your answers in A. Do you want more free time …

  • Unit 2E: Plan a Party (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 10): A. Do you ever have parties at work or at school? Why? … B. In small group, imagine that your English class finishes this week …

  • Grammar Reference (trang 147, 148 Tiếng Anh lớp 10): A. Underline the correct forms of the verbs … B. Mathch the questions to the answers …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button