Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 9: Project | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 2: City life

Unit 2 lớp 9: Project (phần 1 → 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals. (Đặt những mục theo thứ tự đúng, bắt đầu với nhan đề in hoa.)

A. QUIET PLEASE

Exam in progress

Group 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

B. ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Town Hall every evening

Ring Dylan on 42564039

Where are you most likely to find these notices?

Hướng dẫn dịch:

A. XIN GIỮ YÊN LẶNG

Đang trong kỳ thi

Nhóm 9B + 9D đến Phòng tập thể dục

Lớp học như bình thường vào ngày mai

B. BÀI HỌC ĐỐI THOẠI TIẾNG ANH

Do giáo viên bản ngữ cung cấp

Trao đổi ngôn ngữ cũng là một khả năng

Tòa thị chính vào mỗi buổi tối

Gọi cho Dylan trên 42564039

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate. (Xóa bỏ những từ không cần thiết trong các thông báo này và thực hiện các thay đổi ở chỗ thích hợp.)

Unit 2 lớp 9: Project | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

VENDING MACHINE

No soup

Tea and coffee, 10p and 50p coins only

No more canned drinks

Machine will be repair soon

Hướng dẫn dịch:

MÁY BÁN HÀNG

Không có canh.

Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.

Không có đồ uống đóng hộp.

Máy sẽ sớm sửa chữa.

3. In 20-30 words, write a notice for one of the following situations. (Với 20 đến 30 từ, viết một thông báo cho một trong những tình huống bên dưới.)

Gợi ý:

1.

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE

Monday Nov 10th in town hall

All teenage girls are welcome

For futher detail, ring Trang – 098456789

2.

ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY

Sun 29th Oct in Hanoi

Ngoc Son Temple – Hoan Kiem Lake – Ancient town – Dong Xuan market – One-pillar Pagoda – Temple of Literature

For more information, call hotline: 1900-232323 (Mr. X)

Hướng dẫn dịch:

1.

SEMINAR VỀ NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ

Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính

Tất cả các cô gái tuổi teen đều được chào đón

Để biết thêm chi tiết, liên hệ Trang – 098456789

2.

CHUYẾN ĐI MỘT NGÀY QUA THÀNH PHỐ

Chủ nhật ngày 29 tháng 10 tại Hà Nội

Đền Ngọc Sơn – Hồ Hoàn Kiếm – Phố cổ – Chợ Đồng Xuân – Chùa Một Cột – Văn Miếu

Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi hotline: 1900-232323 (Mr. X)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

  • Từ vựng Unit 2: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Replace the word(s) …

  • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives … 2. Which of the following …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings … 2. Complete the text …

  • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following … 2. Read the passage …

  • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Read the passage …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your city … 2. Listen and write …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word … 2. Put one word …

  • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items … 2. Delete the words …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button