Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 9: Getting started | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 2: Clothing

1. Getting started (Trang 13 SGK Tiếng Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Soạn tiếng anh unit 9: Getting started | Tiếng Anh 9 và giải bài tập tiếng Anh lớp 9

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 2 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 2 khác:

  • 1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing…

  • 2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

  • 3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9) Match the phrases to the pictures

  • 4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9) You will hear a public…

  • 5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9) Fill in the missing dates and works…

  • 6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9) Read the topic and Outline A…

  • Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button