Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 8: Speak | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 2: Making Arrangements

Speak (Trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8)

1. Put the sentences below in the … (Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Sắp xếp:

1 – b2 – f3 – j4 – a5 – i6 – c
7 – e8 – k9 – g10 – h11 – d

2. Complete the dialogue. Ba and Bao are making … (Hoàn thành hội thoại. Ba và Bảo đang thu xếp để chơi cờ. Hãy luyện tập bài hội thoại sau với bạn của em rồi xây dựng hội thoại tương tự.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Ba:  Hello. 8 257 012.

Bao: May/ Can I speak to Ba, please? This is Bao.

Ba:  Hello, Bao. How are you?

Bao: I’m fine, thanks. How about you?

Ba:  Great. Me too.

Bao: Can you play chess tonight?

Ba:  I’m sorry. I can’t play chess tonight. I’m going to do my homework.

Bao: How about tomorrow afternoon?

Ba:  Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: I’ll meet you at the Central Chess Club.

Ba:  At the Cental Chess Club? Let’s meet at the front door.

Bao: Is 2.00 OK?

Ba:  Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o’clock.

Hội thoại gợi ý:

Lan: Hello. 8 269 312.

Hoa: Can I speak to Lan, please? This is Hoa.

Lan: Hello, Hoa. How are you?

Hoa: I’m fine. I’m going to a comedy tonight. Would you like to come?

Lan: I’d love to, but I’m afraid I can’t. I’m going to help my mother with the housework.

Hoa: How about tomorrow night?

Lan: Yes. I’m free tomorrow night.

Hoa: Well, I’ll meet you at the Lion Theatre.

Lan: At the Lion Theatre? Let’s meet outside the theatre.

Hoa: Is 6.30 OK?

Lan: Great. See you tomorrow tonight at 6.30 o’clock.

Các bài soạn Unit 2 lớp 8: Making Arrangements:

 • Getting Started (trang 18 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 19 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 21 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 2

 • Từ vựng Unit 2: Making Arrangements

 • Ngữ pháp Unit 2: Cách sử dụng của cấu trúc với be going to …

 • Ngữ pháp Unit 2: CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2: Making Arrangements (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button