Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 8: Read | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 2: Making Arrangements

Read (Trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Nội dung bài nghe:

On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of

transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.

Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device that they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you.’ This was the first telephone message.

Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use.

Hướng dẫn dịch

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 tháng 3 năm 1847 ở Edinburgh. Ông là người Xcot-len mặc dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang Mỹ vào những năm 1870.

Ở Mỹ, ông đã làm việc với những người câm điếc ở trường Đại học Boston. Ít lâu sau đó, Bell bắt đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoảng cách dài. Thí nghiệm này của ông đã dẫn đến việc phát minh ra điện thoại.

Bell và viên trợ lý của ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiệm và cuối cùng đã nảy ra ý sáng chế một dụng cụ mà lần đầu tiên họ giới thiệu vào năm 1876. Bell nói qua điện thoại: ‘Anh Watson, lại đây nào. Tôi cần anh’. Đây là lời nhắn qua điện thoại đầu tiên.

Đi khắp nước Mỹ, Bell đã trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở vô số cuộc triển lãm và vào khoảng năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong thương mại.

1. True or false? Cheek (√) the boxes. Correct the false sentences.

(Hãy đánh dấu (√) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Put the events in the correct order.

(Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trật tự đúng.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Alexander Graham Bell …

a) went to live in the United States.

b) successfully demonstrated his invention.

c) worked with Thomas Watson.

d) was bom in Scotland.

e) went to live in Canada.

f) invented the telephone.

g) worked with people who could neither speak nor hear.

Sắp xếp

1. d) was bom in Scotland.

2. e) went to live in Canada.

3. a) went to live in the United States.

4. g) worked with people who could neither speak nor hear.

5. c) worked with Thomas Watson.

6. b) successfully demonstrated his invention.

7. f) invented the telephone.

Các bài soạn Unit 2 lớp 8: Making Arrangements:

 • Getting Started (trang 18 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 19 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 21 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 2

 • Từ vựng Unit 2: Making Arrangements

 • Ngữ pháp Unit 2: Cách sử dụng của cấu trúc với be going to …

 • Ngữ pháp Unit 2: CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2: Making Arrangements (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button