Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 8: Listen and Read | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 2: Making Arrangements

Listen and Read (Trang 19 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Nội dung bài nghe:

Hoa: 3 847 329

Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.

Hoa: Hello, Nga.

Nga: I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like to come?

Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt and she’s downstairs. Hold on… OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where’s it on?

Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I’m afraid.

Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s bike tonight.

Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater.

Hoa: Is 6.30 all right?

Nga: That’s fine. See you at 6.30.

Hoa: Bye Bye, Nga.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: 3 847 329

Nga: Làm ơn cho em nói chuyện với Hoa. Em là Nga đây.

Hoa: Chào Nga.

Nga: Mình định đi xem phim Thành phố ước mơ vào lúc 6: 45 tối nay. Bạn đi xem với mình nhé?

Hoa: Dĩ nhiên rồi, nhưng đợi mình một lát nhé. Mình phải xin phép dì, bà đang ở tầng dưới. Giữ máy nhé … Được rồi Nga à. Dì Thanh nói mình có thể đi. Mà phim chiếu ở đâu thế?

Nga: Ở nhà hát Sao Mai. Mình e là khá xa nhà bạn ở đấy.

Hoa: Mình biết nhà hát ở đau rồi, nhưng tối nay mình sẽ đi bằng xe đạp của em họ mình.

Nga: Vậy nhé Hoa. Bọn mình gặp nhau ngoài nhà hát nhé.

Hoa: 6 :30 được chứ?

Nga: Được rồi. Hẹn gặp bạn lúc 6: 30 nhé. Chào Hoa.

Hoa: Chào Nga.

1. Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện tập hội thoại với bạn em.)

2. Read the dialogue again. Decide who did … (Em hãy đọc lại hội thoại trên, quyết định xem ai nói các câu sau rồi hỏi bạn em để kiểm tra lại câu trả lời.)

Who:

a) made the call?

=> Nga made the call.

b) introduced herself?

=> Nga introduced herself.

c) invited the other to the movies?

=> Nga invited Hoa to the movies.

d) arranged a meeting place?

=> Nga arranged the meeting place.

e) arranged the time?

=> Hoa arranged the time.

f) agreed to the time?

=> Nga agreed to the time.

Các bài soạn Unit 2 lớp 8: Making Arrangements:

 • Getting Started (trang 18 SGK Tiếng Anh 8) Match each object with its name.

 • Listen and Read (trang 19 SGK Tiếng Anh 8) Hoa: 3 847 329. …

 • Speak (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8) 1. Put the sentences below in the correct order …

 • Listen (trang 21 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the telephone conversation. …

 • Read (trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8) On March 3, 1847, Alexander Graham Bel was born in …

 • Write (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the message. Then fill in the gaps in the …

 • Language Focus (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8) 1. Work with a partner. Say what the …

 • Từ vựng Unit 2: Making Arrangements

 • Ngữ pháp Unit 2: Cách sử dụng của cấu trúc với be going to …

 • Ngữ pháp Unit 2: CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2: Making Arrangements (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button