Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 8: Language Focus | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 2: Making Arrangements

Language Focus (Trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence.

(Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau:)

Example:

Nga has a movie ticket.

=> She’s going to see a movie.

a) Quang and Nam bought new fishing rods yesterday.

=> They’re going fishing.

b) Trang’s mother gave her a new novel this morning and she has no homework today.

=> She’s going to read it (the new novel).

c) Van has a lot of homework in Math and she is going to have Math at school tomorrow.

=> She’s going to do her homework.

d) Mr. Hoang likes action movies very much and there’s an interesting action movie on TV tonight.

=> He’s going to see/ watch it (the action film on TV) tonight.

e) Hien’s friend invited her to his birthday party.

=> She’s going to give him a nice birthday present.

2. a) Copy the questionnaire in your exercise book. Add three more activities to the list. Then complete the “you” column with checks (√) and crosses (X).

(Chép bản câu hỏi sau vào vở bài tập của em. Hãy thêm vào danh sách 3 hoạt động nữa rồi đánh dấu (√) hoặc dấu (X) vào cột hỏi về em.)

b) Now ask your partner what he or she is going to do. Complete the “your partner” column of the questionnaire.

(Bây giờ hãy hỏi bạn em xem cậu ấy hoặc cô ấy sẽ làm gì rồi đánh dấu (√) hoặc (X) vào cột trả lời câu hỏi về bạn em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

3. Complete the speech bubbles. Use each adverb in the box once.

(Dùng trạng từ cho trong khung để hoàn thành các hình thoại sau. Mỗi trạng từ chỉ dùng một lần.)

outside     inside     there     here     upstairs     downstairs

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Các bài soạn Unit 2 lớp 8: Making Arrangements:

 • Getting Started (trang 18 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 19 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 21 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 2

 • Từ vựng Unit 2: Making Arrangements

 • Ngữ pháp Unit 2: Cách sử dụng của cấu trúc với be going to …

 • Ngữ pháp Unit 2: CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2: Making Arrangements (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button