Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 11: Listening | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 2: Personal Experiences

C. Listening (Trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in groups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đang xảy ra trong đó.)

Gợi ý:

In the picture, we see:

   – a house is on fire.

   – the fire brigade is fighting to put out the fire.

   – and people are running away with the firemen’s help.

Listen and repeat.

   memorable: đáng ghi nhớ, không quên được

   scream: (n) tiếng thét ; (v) kêu thét

   gas stove: bếp ga

   escape: trốn thoát

   terrified: cảm thấy khiếp sợ, kinh hãi

   replaced: thay thế, thay chỗ

   unforgettable: không thể quên được

   protected: bảo vệ, bảo hộ, che chở

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Christina is being interviewed about the most unforgettable experience in her life. Listen to … . (Christina đang được phỏng vấn về kinh nghiệm không thể quên trong cuộc đời của cô ấy. Nghe bài phỏng vấn, và sau đó xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F)).

Gợi ý:

1. T2. F3. F4. F5. T

Giải thích:

   2. F: It happened thirteen years ago.

   3. F: It started in the kitchen because she forgot to turn the gas stove off.

   4. F: She was sleeping.

Nội dung bài nghe:

Interviewer: This is Radio 3. In your “Unforgettable Experiences” programme tonight we talk to Christina, welcome to our programme.

Christina: Hello and thank you! It’s nice being with you tonight.

Interviewer: Christina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.

Interviewer: What were you doing at that time?

Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer: That’s terrible! Then did you escape?

Christina: I was terrible. Then I heard my mother’s voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up.

Interviewer: What do you mean?

Christina: Well, before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how small my room was, or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn’t really need my old things. I just needed my family. After all, you can set new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.

Christina: Exactly, it taught me to appreciate my family more than things.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Đây là Radio 3. Trong chương trình ” Những trải nghiệm không thể quên” tối nay chúng ta trò chuyện với Christina, chào mừng bạn đến với chương trình của chúng tôi.

Christina: Xin chào và cảm ơn! Thật vui khi được ở đây tối nay.

Phóng viên: Christina, bạn có thể kể cho thính giả nghe về trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn được không?

Christina: À, trải nghiệm không thể quên đã xảy ra cách đây 13 năm, khi nhà tôi bị cháy.

Phóng viên: Thật à? Nó đã xảy ra như thế nào?

Christina: Ngọn lửa bắt đầu từ nhà bếp nơi mà tôi quên tắt bếp ga.

Phóng viên: Lúc đó bạn đang làm gì?

Christina: Tôi đang ngủ thì đột nhiên thức giấc vì nóng kinh khủng. Tôi mở mắt ra thì thấy mình bị vậy quay toàn lửa với lửa.

Phóng viên: Thật kinh khủng! Bạn đã thoát ra không?

Christina: Tôi rất sợ. Sau đó tôi nghe tiếng mẹ gọi tên tôi. Tôi chạy nhanh về phía mẹ. Mẹ mang tôi ra ngoài. May mắn thay tôi thoát ra khỏi đó mà không bị bỏng tý nào.

Phóng viên: Không nhiều người may mắn như thế. Trận cháy đã tác động đến bạn chứ?

Christina: Ồ có. Rất nhiều. Mặc dù tôi mất nhiều thứ nhưng trải nghiệm này đã giúp tôi trưởng thành.

Phóng viên: Ý bạn là sao?

Christina: À, trước khi cháy xảy ra tôi là người ích kỷ. Tôi luôn kêu ca với mẹ mình về căn phòng nhỏ và tôi có ít quần áo. Sau đó trận cháy đến và phá hủy mọi thứ chúng tôi có. Nhưng tôi dần bắt đầu nhận ra rằng tôi không thật sự cần những món đồ đó. Tôi chỉ cần gia đình. Sau tất cả, bạn có thể mua quần áo mới lúc nào cũng được, nhưng gia đình không bao giờ thay thế được.

Phóng viên: Tôi hiểu rồi, vậy trận cháy lấy đi của bạn nhiều thứ nhưng cũng cho bạn điều gì đó.

Christina: Chính xác, nó dạy tôi biết trân trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì.

Task 2. Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina’s story below. (Nghe phần hai của đoạn hội thoại và điền vào những chỗ trống của bài tóm tắt câu chuyện của Christina dưới đây.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. small2. everything3. family
4. replaced5. took6. appreciate

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Bài nghe:

Christina says that family is more important than things. Do you agree or disagree with her? Why? Exchange your ideas with a parner. (Christina nói rằng gia đình quan trọng hơn mọi thứ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với cô ấy? Tại sao? Trao đổi ý kiến của mình với bạn học.)

Gợi ý:

– I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you lose your family, you lose everything.

– Family is more important than anything else because it can’t be replaced. It gives me love, support, …

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 khác:

 • A. Reading (trang 22-23-24-25 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures below and guess … While you listen. Task 1. The words/phrases in the box …

 • B. Speaking (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Match the things you might have … Task 2. Work in pairs. A student is talking to her friend about one …

 • C. Listening (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in groups. Look at the picture and say what … While you listen. Task 1. Christina is being interviewed …

 • D. Writing (trang 28 SGK Tiếng Anh 11) Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter …

 • E. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Use the correct present tense forms …. Exercise 2. Complete the sentences by putting … Exercise 3. Write …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 2

 • Ngữ âm Unit 2: Nhận biết phụ âm /m/…

 • Từ vựng Unit 2:

 • Ngữ pháp Unit 2: Thì hiện tại đơn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ đơn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ hoàn thành…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2 (Đề 1): Choose the word in each group…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button