Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 11: Language Focus | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 2: Personal Experiences

E. Language Focus (Trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first … . (Sử dụng dạng thì hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ đầu tiên đã được làm sẵn làm ví dụ cho bạn.)

Gợi ý:

1. invites2. sets3. gets4. waves
5. promises6. carries7. contains8. has baked
9. is10. is shining11. are singing12. is

Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive. (Hoàn thành câu bằng cách chia các động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Gợi ý:

1. broke/ was playing

2. wrote/ was

3. was working/ broke

4. started/ were walking

5. told/ were having

6. didn’t listen/ was thinking

7. phoned/didn’t answer/ were … doing

8. was not wearing/ didn’t notice/ was driving

Exercise 3. Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect. (Viết câu, chia động từ trong mỗi câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. had been/ arrived

2. found/ had taken

3. got/ had closed

4. got/ had left

5. got/ had arrived

6. paid/ had phoned

7. went/ said/ hadn’t arrived

8. had looked/ asked/ cost

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 khác:

 • A. Reading (trang 22-23-24-25 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures below and guess … While you listen. Task 1. The words/phrases in the box …

 • B. Speaking (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Match the things you might have … Task 2. Work in pairs. A student is talking to her friend about one …

 • C. Listening (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in groups. Look at the picture and say what … While you listen. Task 1. Christina is being interviewed …

 • D. Writing (trang 28 SGK Tiếng Anh 11) Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter …

 • E. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Use the correct present tense forms …. Exercise 2. Complete the sentences by putting … Exercise 3. Write …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 2

 • Ngữ âm Unit 2: Nhận biết phụ âm /m/…

 • Từ vựng Unit 2:

 • Ngữ pháp Unit 2: Thì hiện tại đơn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ đơn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn…

 • Ngữ pháp Unit 2: Ôn lại thì quá khứ hoàn thành…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2 (Đề 1): Choose the word in each group…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button