Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 10 Speaking (trang 23) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Speaking trang 23 trong Unit 2: Speaking Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking (trang 23) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 23 Tiếng Anh 10 Global Success): Which of the following activities do you think teenagers should or shouldn’t do to live green? Put a tick in the appropriate column (Bạn nghĩ thanh thiếu niên nên hoặc không nên làm những hoạt động nào sau đây để sống? Đánh dấu vào cột thích hợp)

1. Leaving your appliances on when not in use

2. Recycling your used items

3. Using plastic bags when shopping

4. Buying organic food

5. Dropping litter in the street

6. Planting trees

Lời giải:

1. Shouldn’t

2. Should

3. Shouldn’t

4. Should

5. Shouldn’t

6. Should

Hướng dẫn dịch:

1. Để các thiết bị của bạn bật khi không sử dụng

2. Tái chế các mặt hàng đã sử dụng của bạn

3. Sử dụng túi nhựa khi mua sắm

4. Mua thực phẩm hữu cơ

5. Xả rác bừa bãi trên đường phố

6. Trồng cây xanh

2 (trang 23 Tiếng Anh 10 Global Success): The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t do the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities (Bảng dưới đây trình bày lý do tại sao thanh thiếu niên thích hoặc không nên thực hiện các hoạt động bài 1. Làm việc theo cặp và kết hợp chúng với các hoạt động)

a. This makes the street dirty and polluted.

b. This wastes electricity and creates dangerous situations.

c. It takes years for the material to break down into small pieces.

d. This reduces the use of harmful chemicals in food.

e. This protects natural resources.

f. They provide shade and fresh air.

Lời giải:

a. 5

b. 1

c. 3

d. 4

e. 2

f. 6

Hướng dẫn dịch:

a. Điều này khiến đường phố trở nên bẩn thỉu và ô nhiễm.

b. Điều này gây lãng phí điện và tạo ra những tình huống nguy hiểm.

c. Phải mất nhiều năm để vật liệu phân hủy thành các mảnh nhỏ.

d. Điều này làm giảm việc sử dụng các hóa chất có hại trong thực phẩm.

e. Điều này bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

f. Chúng cung cấp bóng râm và không khí trong lành.

3 (trang 23 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t do to live green. (Làm việc nhóm. Thảo luận và trình bày ý kiến của bạn về những điều bạn nên làm hoặc không nên làm để sống xanh.)

Gợi ý:

There are many things that we should or shouldn’t do to live green. We should recycle our used items so that we can protect natural resources. We shouldn’t drop litter in the street because this will make the street dirty and pollute the environment.

Hướng dẫn dịch:

Có rất nhiều điều mà chúng ta nên làm hoặc không nên làm để sống xanh. Chúng ta nên tái chế các vật dụng đã qua sử dụng để có thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi ra đường vì sẽ làm bẩn đường phố và ô nhiễm môi trường.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 10

  • Getting Started (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again and answer the following questions …

  • Language (trang 19, 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen and practise saying the following sentences …

  • Reading (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions … 2. Read the following text and choose the best title for it …

  • Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event …

  • Writing (trang 25 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment … 2. Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment …

  • Communication and Culture (trang 25, 26 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation … 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving …

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and underline the words with the consonant blends … Vocabulary. Complete the sentences …

  • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button