Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 10 Reading (trang 21, 22) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Reading trang 21, 22 trong Unit 2: Reading Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Reading (trang 21, 22) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 21 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Look at the pictures and answer the questions (Làm việc nhóm. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi)

Which pictures show a green lifestyle? Why?

Unit 2 lớp 10 Reading (trang 21, 22) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

In Picture a, a man goes shopping with lots of plastic bags. It doesn’t show a green lifestyle.

Plastic bags pollute the environment.

In Picture b, we can see fresh food, which looks organic and is better for our health. It shows a green lifestyle.

In Picture c, we can see a lot of litter on the ground. Dropping litter makes the streets very dirty and pollutes the air and water. It doesn’t show a green lifestyle.

In Picture d, the sign advises people to turn off lights when they are not in use. This can save electricity and shows a green lifestyle.

Hướng dẫn dịch:

Trong hình a, một người đàn ông đi mua sắm với rất nhiều túi nhựa. Nó không thể hiện một lối sống xanh.

Túi ni lông gây ô nhiễm môi trường.

Trong hình b, chúng ta có thể thấy thực phẩm tươi, trông hữu cơ và tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta. Nó thể hiện một lối sống xanh.

Trong hình c, chúng ta có thể thấy rất nhiều rác trên mặt đất. Việc xả rác bừa bãi làm cho đường phố rất bẩn và gây ô nhiễm không khí và nguồn nước. Nó không thể hiện một lối sống xanh.

Trong hình d, biển báo khuyên mọi người tắt đèn khi không sử dụng. Điều này có thể tiết kiệm điện và thể hiện một lối sống xanh.

2 (trang 22 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the following text and choose the best title for it (Đọc văn bản sau và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó)

More and more people adopt a green lifestyle. It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle. There are many things you can do to become an eco-friendly person. Here are some of them.

Turning off your appliances when they are not in use

This is one of the easiest ways to save energy and reduce your carbon footprint. It also helps reduce energy bills and prevent any dangerous situations such as a fire or an explosion.

Buying products that are grown using more natural organic methods

This helps reduce the use of harmful chemicals in food. Organic food is better for us because it is safer and healthier. It also tastes better.

Cutting down on plastic use

This really helps the environment because it takes many years for plastic waste to break down into small pieces. Bring a reusable bag when you go shopping, and your own refillable bottle instead of buying bottled water.

Recycling as much as possible

This prevents pollution because it reduces the need to collect new raw materials and protects natural resources such as water and trees. So don’t throw away your used household items, but sort and recycle them.

Hướng dẫn dịch:

Ngày càng có nhiều người áp dụng lối sống xanh. Chúng tôi lựa chọn thay đổi sang lối sống xanh và bền vững hơn. Có rất nhiều điều bạn có thể làm để trở thành một người thân thiện với môi trường. Dưới đây là một số trong số chúng.

Chuyển các thiết bị của chúng tôi khi không sử dụng

Đây là một trong những cách dễ nhất để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon của bạn. Nó cũng giúp giảm hóa đơn năng lượng và ngăn ngừa mọi tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn hoặc cháy nổ.

Mua các sản phẩm được trồng bằng các phương pháp hữu cơ và tự nhiên hơn

Điều này giúp giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất độc hại trong thực phẩm. Thực phẩm hữu cơ tốt hơn cho chúng ta vì nó an toàn và lành mạnh hơn. Nó cũng ngon hơn.

Cắt giảm sử dụng nhựa

Điều này thực sự giúp ích cho môi trường vì phải mất nhiều năm rác thải nhựa mới phân hủy thành các mảnh nhỏ. Mang theo túi có thể tái sử dụng khi bạn đi mua sắm và chai có thể đổ đầy của riêng bạn thay vì mua nước đóng chai.

Tái chế càng nhiều càng tốt

Điều này ngăn ngừa ô nhiễm vì nó làm giảm nhu cầu thu thập các nguyên liệu thô mới và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước và cây cối. Vì vậy, đừng vội vứt bỏ những món đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy phân loại và tái chế chúng.

3 (trang 22 Tiếng Anh 10 Global Success): Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text. (Khoanh tròn nghĩa đúng của các từ và cụm từ được tô sáng trong văn bản.)

1. sustainable

a. causing little or no damage to the environment

b. bringing no benefits to the environment

2. organic

a. without the use of animal organs

b. without the use of chemicals

3. cutting down on

a. reducing

b. reusing

4. natural resources

a. materials supporting life

b. materials harmful to life

Lời giải:

1. a

2. b

3. a

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. bền vững = gây ra ít hoặc không gây thiệt hại cho môi trường

2. hữu cơ = không sử dụng hóa chất

3. cut down on = giảm bớt

4. tài nguyên thiên nhiên = vật liệu hỗ trợ cuộc sống

4 (trang 22 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc lại văn bản và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

1. Green living is now compulsory for many people.

2. Turning off electrical appliances is an easy way to save energy.

3. It takes a long time for plastic waste to break down.

4. The use of refillable water bottles is not encouraged.

Lời giải:

1. F

2. T

3. T

4. F

Giải thích:

1. Thông tin: It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle.

2. Thông tin: This is one of the easiest ways to save energy and reduce your carbon footprint.

3. Thông tin: This really helps the environment because it takes many years for plastic waste to break down into small pieces.

4. Thông tin: Bring a reusable bag when you go shopping, and your own refillable bottle instead of buying bottled water.

Hướng dẫn dịch:

1. Sống xanh hiện nay là điều bắt buộc đối với nhiều người.

2. Tắt các thiết bị điện là một cách dễ dàng để tiết kiệm năng lượng.

3. Phải mất một thời gian dài để rác thải nhựa phân hủy.

4. Việc sử dụng các chai nước có thể đổ lại không được khuyến khích.

5 (trang 22 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.)

In your opinion, which of the suggestions in the text is the easiest way to live green?

Lời giải:

In my opinion, turning off household appliances when they are not in use is the easiest way to live green because we can do this right at home. We don’t need any equipment or training for this.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, tắt các thiết bị gia dụng khi không sử dụng là cách đơn giản nhất để sống xanh vì chúng ta có thể làm điều này ngay tại nhà. Chúng tôi không cần bất kỳ thiết bị hoặc đào tạo nào cho việc này.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 10

  • Getting Started (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again and answer the following questions …

  • Language (trang 19, 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen and practise saying the following sentences …

  • Speaking (trang 23 Tiếng Anh lớp 10): 1. Which of the following activities do you think teenagers should … 2. The table below presents the reasons why teenagers should …

  • Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event …

  • Writing (trang 25 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment … 2. Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment …

  • Communication and Culture (trang 25, 26 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation … 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving …

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and underline the words with the consonant blends … Vocabulary. Complete the sentences …

  • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button