Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 10 Getting Started (trang 18, 19) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 10 Getting Started trang 18, 19 trong Unit 2: Getting Started Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2.

Tiếng Anh 10 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 18 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mike: What are you going to do this weekend, Nam?

Nam: I’m going to attend the first meeting of my school’s Go Green Club.

Mike: Really? Can you tell me about the club, please?

Nam: Well, it was set up by the Youth Union in my school. Its aim is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

Mike: Sounds interesting. What’s the first thing you are going to do?

Nam: We’re going to clean up the school right after the ceremony.

Mike: Do you have any other planned events?

Nam: Not yet, but I think we’ll organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Mike: I’m keen to reduce my carbon footprint, but I don’t know what to do. Can I join the club?

Nam: Sure. The club welcomes all students in the area. I hope we’ll be able to do a lot to protect our environment.

Mike: Great. Can you please give me the time and place of the club meeting?

Nam: OK. I’ll text them to you. See you then.

Hướng dẫn dịch:

Mike: Bạn định làm gì vào cuối tuần này, Nam?

Nam: Tôi sẽ tham dự buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ Go Green của trường tôi.

Mike: Thật không? Bạn có thể cho tôi biết về câu lạc bộ được không?

Nam: À, nó do Đoàn Thanh niên trường mình thành lập. Mục đích của nó là cải thiện môi trường của chúng ta và khuyến khích mọi người áp dụng lối sống xanh hơn.

Mike: Nghe có vẻ thú vị. Điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì?

Nam: Chúng tôi sẽ dọn dẹp trường học ngay sau buổi lễ.

Mike: Bạn có kế hoạch sự kiện nào khác không?

Nam: Chưa, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

Mike: Tôi muốn giảm lượng khí thải carbon của mình, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi có thể tham gia câu lạc bộ không?

Nam: Chắc chắn rồi. Câu lạc bộ chào đón tất cả các bạn học sinh trên địa bàn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể làm được nhiều điều để bảo vệ môi trường của chúng ta.

Mike: Tuyệt vời. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết thời gian và địa điểm họp của câu lạc bộ được không?

Nam: Được. Tôi sẽ nhắn tin cho bạn. Gặp bạn sau.

2 (trang 19 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who set up the Go Green Club?

2. What does the club want to achieve?

3. What does Nam think the club will do in the future?

Lời giải:

1. The Youth Union in Nam’s school set it up.

2. The club wants to improve the environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

3. He thinks the club will organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Giải thích:

1. Thông tin: Well, it was set up by the Youth Union in my school.

2. Thông tin:Its aim is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.

3. Thông tin:Not yet, but I think we’ll organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Hướng dẫn dịch:

1. Ai thành lập Câu lạc bộ Go Green?

– Tổ chức Đoàn Thanh niên ở trường của Nam đã thành lập.

2. Câu lạc bộ muốn đạt được điều gì?

– Câu lạc bộ muốn cải thiện môi trường và khuyến khích mọi người áp dụng lối sống xanh hơn.

3. Nam nghĩ câu lạc bộ sẽ làm gì trong tương lai?

– Anh ấy nghĩ câu lạc bộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

3 (trang 19 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B (Nối các động từ hoặc cụm động từ trong A với danh từ hoặc cụm danh từ phù hợp trong B)

Unit 2 lớp 10 Getting Started (trang 18, 19) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. c

2. d

3. e

4. b

5. a

Hướng dẫn dịch:

1. raise awareness = nâng cao nhận thức

2. reduce your carbon footprint = giảm lượng khí thải carbon của bạn

3. clean up the school = dọn dẹp trường học

4. adopt a greener lifestyle = áp dụng một lối sống xanh hơn

5. set up a club = thành lập câu lạc bộ

4 (trang 19 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following sentences based on the conversation in 1 (Hoàn thành các câu sau dựa trên cuộc hội thoại bài 1)

1. The club ________ by the Youth Union in Nam’s school.

2. The club members ________ clean up the school right after the ceremony.

3. Nam thinks they ________ organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.

Lời giải:

1. was set up

2. are/ ‘re going to

3. will/ ‘ll

Hướng dẫn dịch:

1. Câu lạc bộ do Đoàn thanh niên trường Nam thành lập.

2. Các thành viên câu lạc bộ ra quân tổng vệ sinh trường học ngay sau buổi lễ.

3. Nam nghĩ họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

  • Từ vựng Unit 2 lớp 10

  • Language (trang 19, 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen and practise saying the following sentences …

  • Reading (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions … 2. Read the following text and choose the best title for it …

  • Speaking (trang 23 Tiếng Anh lớp 10): 1. Which of the following activities do you think teenagers should … 2. The table below presents the reasons why teenagers should …

  • Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event …

  • Writing (trang 25 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment … 2. Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment …

  • Communication and Culture (trang 25, 26 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation … 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving …

  • Looking Back (trang 26 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and underline the words with the consonant blends … Vocabulary. Complete the sentences …

  • Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button