Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 9: Listen | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 1: A visit from a pen pal

4. Listen (Trang 9 SGK Tiếng Anh 9)

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check (V) the numbers of the correct pictures (Carlo, một bạn tâm thư người Mĩ của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Bài nghe:

Soạn tiếng anh unit 9: Listen | Tiếng Anh 9 và giải bài tập tiếng Anh lớp 9

Gợi ý:

a) – 1 b) – 2 c) – 2

Nội dung bài nghe:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Carlo: Where are we going to eat ?

Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

Hướng dẫn dịch

Tim: Bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy đến một nhà hàng ở thị trấn nhé! Nếu chúng ta đi băng qua công viên, chúng ta có thể bắt kịp xe buýt ở Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Mình thật sự thích đi bộ trong công viên. Bạn thật sự may mắn khi có một nơi như vậy gần nhà. Thật đẹp với những hàng cây và những bông hoa và một ao nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! Bạn đang giẫm lên cỏ kìa. Người chăm sóc công viên đang trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng chết mất!

Carlo: Ồ, xin lỗi! Mình không nhìn thấy biển cấm.

Tim: Thôi nào. Đến lúc bắt xe buýt rồi.

Carlo: Kia là xe buýt của chúng ta à?

Tim: Không đó là xe 103. Chúng ta cần xe 130.

Carlo: Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?

Tim: Tùy bạn thôi. Có một nhà hàng Mexico mới mở ở trong trấn.

Carlo: Ồ không. Mình có thể ăn món Mexico ở nhà. Mình thích thức ăn của người Mỹ. Mình muốn ăn hamburgers.

Tim: Được rồi. Mình biết chính xác chúng ta cần đi đâu rồi.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 1 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 1 khác:

  • 1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you …

  • 2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9) Choose the correct option to complete the sentences. …

  • 3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school …

  • 4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9) Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA …

  • 5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9) Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) …

  • 6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9) Imagine you are visiting your relatives or friends …

  • Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button