Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 9: Getting Started | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 1: A visit from a pen pal

1. Getting Started (Trang 6 SGK Tiếng Anh 9)

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit? (Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

Soạn tiếng anh 9 unit 1: Getting Started |Tiếng Anh 9 và giải bài tập tiếng Anh lớp 9

a) I’d take my friend to a traditional festival.

b) I’d take him to Van Mieu.

c) I’d take him to the Dong Xuan Market.

d) I’d take him to an art exhibition or a historical museum.

e) I’d lake him to a night market.

f) I’d take him to a historical building.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 1 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 1 khác:

  • 1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you …

  • 2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9) Choose the correct option to complete the sentences. …

  • 3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school …

  • 4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9) Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA …

  • 5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9) Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) …

  • 6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9) Imagine you are visiting your relatives or friends …

  • Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button