Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 9: A closer look 2 | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT). (Gạch chân mệnh đề phụ thuộc trong mỗi câu dưới đây. Xem xét xem mệnh đề nào là mệnh đề nhựơng bộ( DC), mệnh đề chỉ mục đích (DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân (DR), mệnh đề thời gian (DT).)

1. When people talk about traditional paintings. → DT.

2. so that she could buy some bai tho conical hats. → DP.

3. Although this museum is small. → DC.

4. because we have space to skateboard. → DR.

5. before they make the drumheads. → DT.

Hướng dẫn dịch:

1. Khi nhắc đến tranh truyền thống, người ta nghĩ ngay đến làng Đông Hồ.

2. Em gái tôi đến làng Tây Hồ ở Huế để mua một vài chiếc nón lá.

3. Bảo tàng này tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều hiện vật độc đáo.

4. Quảng trường này là nơi yêu thích của chúng tôi để đi chơi vì chúng tôi có không gian để trượt ván.

5. Dân làng phải phơi da trâu dưới ánh nắng mặt trời trước khi làm đầu trống.

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided and make any necessary changes. (Nối thành các câu phức. Sử dụng liên từ phụ thuộc được cung cấp và có thể thay đổi nếu cần thiết.)

1. The villagers are trying to learn English. They can communicate with foreign customers. (in order that)

2. We ate lunch. Then we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs. (after)

3. This hand-embroidered picture was expensive. We bought it. (even though)

4. This department store is an attraction in my city. The products are of good quality. (because)

5. This is called a Chuong conical hat. It was made in Chuong village. (since)

Đáp án:

1. The villagers are trying to learn English in order that they can communicate with foreign customers.

2. After we had eaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

3. Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

4. This department store is an attraction in my city because the products are of good quality.

5. This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village.

Giải thích:

in order that + S + V: để mà

after + S + V: sau khi

even though + S + V: mặc dù

because + S + V = since + S + V: bởi vì

Hướng dẫn dịch:

1. Dân làng đang cố gắng học tiếng Anh để có thể giao tiếp với khách hàng nước ngoài.

2. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đến làng đá cẩm thạch Non Nước để mua một số quà lưu niệm.

3. Mặc dù bức tranh thêu tay này đắt tiền nhưng chúng tôi đã mua nó.

4. Cửa hàng bách hóa này là một điểm thu hút trong thành phố của tôi vì các sản phẩm có chất lượng tốt.

5. Đây được gọi là nón lá Chuông vì nó được làm ở làng Chuông.

3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part and answer the questions. (Đọc đoạn hội thoại từ phần Getting Started. Tập trung vào phần được gạch chân và trả lời câu hỏi.)

1. set up: start something (a business, an organisation, etc.)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

2. No, the individual words in the verb phrase do not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

Hướng dẫn dịch:

1. Nghĩa của cụm động từ được gạch dưới là gì?

thiết lập: bắt đầu một cái gì đó (một doanh nghiệp, một tổ chức, v.v.)

tiếp quản: kiểm soát một cái gì đó (một doanh nghiệp, một tổ chức, v.v.)

2. Mỗi phần của cụm động từ có giúp em hiểu được nghĩa của nó không?

Không, các từ riêng lẻ trong cụm động từ không giúp hiểu được. Đây là lý do tại sao chúng đôi khi được coi là khó khăn.

4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B (Nối những cụm động từ ở cột A với nghĩa của nó ở cột B.)

A

B

1. pass down

a. stop doing business

2. live on

b. have a friendly relationship with somebody

3. deal with

c. transfer from one generation to the next

4. close down

d. reject or refuse something

5. face up to

e. return

6. get on with

f. take action to solve a problem

7. come back

g. have enough money to live

8. turn down

h. accept, deal with

Đáp án:

1. c2. g3. f4. a
5. h6. b7. e8. d

Hướng dẫn dịch:

1. lưu truyền – chuyển từ thế hệ này sang kế tiếp

2. có tiền mua những thứ cần – có đủ tiền để sống

3. giải quyết – hành động để giải quyết vấn đề

4. đóng lại – dừng việc kinh doanh

5. đối diện với – chấp nhận, giải quyết

6. ăn ý/ sống hòa thuận với ai – có mối quan hệ thân thiện với ai đó

7. trở lại – trở về

8. từ chối – từ chối thứ gì đó

5. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 4. You don’t need to use all the verbs. (Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của cụm động từ ở bài 4. Không cần sử dụng tất cả các động từ.)

1. We must_________ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages.

2. I invited her to join our trip to Trang An, but she_________my invitation.

3. The craft of basket weaving is usually _________from generation to generation.

4. Do you think we can_________ selling silk scarves as souvenirs?

5. They had to _________the museum because it’s no longer a place of interest.

6. What time _________you_________ from the trip last night?

Đáp án:

1. face up to 2. turned down 3. passed down
4. live on 5. close down 6. did… come back

Giải thích:

1. face up to = đối mặt

2. turn down = từ chối

3. pass down = truyền

4. live on = sống bằng việc gì

5. close down = đóng cửa

6. come back = quay về

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta phải đối mặt với một sự thật rằng sản phẩm thủ công của chúng ta đang có sự cạnh tranh với các làng nghề khác.

2. Tôi đã mời cô ấy cùng tham gia chuyến đi Tràng An với chúng tôi, nhưng cô ấy đã từ chối lời mời của tôi.

3. Nghề đan mây thường được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

4. Bạn nghĩ rằng chúng ta có thể kiếm sống bằng việc bán khăn choàng lụa làm quà lưu niệm được không?

5. Họ phải đóng cửa viện bảo tàng bởi vì nó không còn là một điểm tham quan yêu thích nữa.

6. Tối qua bạn trở về từ chuyến đi lúc mấy giờ?

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given (Hoàn thành câu sao cho nghĩa của câu thứ 2 giống với câu đầu tiên. Sử dụng các từ được cho)

1. Where did you find out about Disneyland Resort?

2. When did you get up this morning?

3. I’ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction.

4. They’re going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.

5. I’m looking forward to the weekend!

Giải thích:

get = find out: tìm ra

get out of the bed = get up: thức dậy

read = look through: đọc qua

publish = bring out: xuất bản

think with pleasure = look forward to: háo hức mong chờ

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã tìm hiểu về Disneyland Resort ở đâu?

2. Bạn thức dậy sáng nay khi nào?

3. Tôi sẽ xem qua tờ rơi này để xem những hoạt động nào được tổ chức tại điểm du lịch này.

4. Họ sẽ đưa ra một cuốn sách hướng dẫn về các danh lam thắng cảnh khác nhau ở Việt Nam.

5. Tôi đang mong chờ đến cuối tuần!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Write the name …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs … 2. Match the verbs …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent … 2. Make a complex sentence …

  • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai … 2. Imagine that your class …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Mi visited Tay Ho …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see … 2. Listen to what these …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional … 2. Complete the second …

  • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group … 2. Collect pictures from …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button