Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 9: A closer look 1 | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice. (Điền các động từ sau vào dưới các bức tranh. Một trong số các từ được sử dụng 2 lần.)

Unit 1 lớp 9: A closer look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

A. castB. carveC. embroiderD. weaveE. mould F. weaveG. knit

Hướng dẫn dịch:

A. đúc

B. chạm khắc

C. thêu

D. đan

E. khuôn

F. dệt

G. đan

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B. (Nối các động từ ở cột A với các nhóm danh từ ở cột B.)

A

B

1. carve

a. handkerchiefs, tablecloths, pictures

2. cast

b. stone, wood, eggshells

3. weave

c. clay, cheese, chocolate

4. embroider

d. bronze, gold, iron

5. knit

e. baskets, carpets, silk, cloth

6. mould

f. sweaters, toys, hats

1. b2. d3. e4. a5. f6. c

Hướng dẫn dịch:

1. khắc chạm – đá, gỗ, vỏ trứng

2. đúc – đồng, vàng, sắt

3. đan, dệt – rổ, thảm, lụa, vải

4. thêu – khăn tay, khăn trải bàn, tranh

5. đan – áo len, đồ chơi, mũ

6. đúc khuôn – đất sét, phô mai, sô cô la

b. Now write the correct verb forms for these verbs (Viết lại dạng đúng của những động từ sau.)

2. cast, cast3. wove, woven4. embroidered, embroidered
5. knitted, knitted6. moulded, moulded

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category. (Chỗ bạn có những điểm tham quan nào? Hoàn thành sơ đồ sau. Một từ có thể dùng ở nhiều mục.)

Unit 1 lớp 9: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

– Entertaining: cinema, opera house, clubs, park, zoo, game center, shopping mall…

– Cultural: opera house, museum, historical building, theatre, craft village, temple, pagoda, exhibition…

– Educational: library, museum, theatre, historical building, beauty spot…

– Historical: building, pagoda, temple, market, beauty spot, craft village…

Hướng dẫn dịch:

– Giải trí: rạp chiếu phim, nhà hát opera, câu lạc bộ, công viên, vườn thú, trung tâm trò chơi, trung tâm mua sắm …

– Văn hóa: nhà hát tuồng, bảo tàng, di tích lịch sử, nhà hát, làng nghề, đền, chùa, triển lãm …

– Giáo dục: thư viện, bảo tàng, nhà hát, công trình lịch sử, danh lam thắng cảnh …

– Lịch sử: công trình, chùa, đình, chợ, danh lam thắng cảnh, làng nghề …

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box (Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào chỗ trống từ thích hợp trong bảng.)

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to. In my town, the park is a(n) (2) because many people love spending time there. Old people do (3) and walk in the park. Children play games there while their parents sit and talk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) market with a lot of things to see. I love to go there to buy food and clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourists also like this market because they can experience the (5) of Vietnamese people, and buy woven cloth and other (6) as souvenirs.

Đáp án:

1. historical2. attraction3. exercise4. traditional5. culture6. handicrafts

Giải thích:

1. historical site: di tích lịch sử

2. Chỗ trống cần danh từ đếm được số ít

3. do exercise: tập thể dục

4. Chỗ trống cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau

5. Chỗ trống cần danh từ

6. other + N đếm được số nhiều

Hướng dẫn dịch:

Một số người nói rằng một điểm tham quan phải là một nơi có danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử nổi tiếng. Tôi không nghĩ điểm tham quan bị giới hạn như vậy. Theo ý kiến của tôi, một địa điểm tham quan đơn giản là một nơi mà mọi người thích đến.

Ở thị trấn của tôi, công viên là một điểm đến hấp dẫn bởi nhiều người thích dành thời gian để đến đó. Những người cao tuổi tập thể dục và đi bộ trong công viên. Trẻ con thì chơi các trò chơi ở đó trong khi cha mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Một địa điểm tham quan khác trong thị trấn của tôi là chợ Hòa Bình. Đó là một chợ truyền thống với rất nhiều thứ để xem. Tôi rất thích đến đó để mua thức ăn và quần áo, và xem những người khác mua bán. Các khách du lịch nước ngoài cũng thích chợ này bởi họ có thể trải nghiệm văn hóa của người Việt Nam, và mua quần áo len cùng với nhiều đồ thủ công khác để làm quà lưu niệm.

5a. Listen to the speaker read the following sentences and answer the questions. (Nghe người nói đọc những câu sau rồi trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. The craft village lies on the river bank.

2. This painting is embroidered.

3. What is this region famous for?

4. Drums aren’t made in my village.

5. A famous artisan carved this table beautifully.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngôi làng thủ công nằm trên bờ sông.

2. Bức tranh này được thêu.

3. Vùng này nổi tiếng về cái gì?

4. Trống không được làm ở làng tôi.

5. Một người thợ thủ công nổi tiếng đã đẽo cái bàn này rất đẹp.

1. Which words are louder and clearer than the others? Từ nào được đọc to và rõ hơn những từ khác?

– Câu 1: craft, village, lies, river, bank.

– Câu 2: painting, embroidered.

– Câu 3: what, region, famous.

– Câu 4: drums, aren’t, made, village.

– Câu 5: famous, artisan, carved, table, beautifully.

2. What kinds of words are they? Chúng là loại từ gì

– Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi Wh – và trợ từ phủ định.

3. Which words are not as loud and clear as the others? Những từ nào không được đọc to và rõ hơn những từ khác?

– Câu 1: the, on, the.

– Câu 2: this, is.

– Câu 3: is, this, for.

– Câu 4: in, my.

– Câu 5: a, this.

4. What kinds of words are they? Chúng là loại từ gì?

– Mạo từ, giới từ, đại từ và tính từ sở hữu.

b. Now listen, check, and repeat (Bây giờ hãy nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Bài nghe:

6a. Underline the content words in the sentences. Practise reading the sentences aloud. (Gạch dưới những từ quan trọng trong câu. Thực hành đọc lớn các câu.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. The Arts Museum is a popular place of interest in my city.

2. This cinema attracts lots of youngsters.

3. The artisans mould clay to make traditional pots.

4. Where do you like going at weekends?

5. We shouldn’t destroy historical buildings.

Hướng dẫn dịch:

1. Bảo tàng Nghệ thuật là một nơi được yêu thích nổi tiếng của thành phố tôi.

2. Rạp chiếu phim này thu hút rất nhiều thanh thiếu niên.

3. Các nghệ nhân đúc đất sét để làm chậu truyền thống.

4. Bạn thích đi đâu vào cuối tuần?

5. Chúng ta không nên phá hủy các tòa nhà lịch sử.

Hướng dẫn giải

1. Arts museum; popular place; interest; city

2. Cinema attracts; youngsters

3. Artisans; mould clay; make; traditional; pots

4. Where; like going; weekends

5. Shouldn’t destroy; historical buildings

b. Now listen, check and repeat (Bây giờ nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Write the name …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs … 2. Match the verbs …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent … 2. Make a complex sentence …

  • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai … 2. Imagine that your class …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Mi visited Tay Ho …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see … 2. Listen to what these …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional … 2. Complete the second …

  • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group … 2. Collect pictures from …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button