Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 8: Skills 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 1: Leisure activities

Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Listening

1. What do you usually do with your friends in your free time? (Bạn thường làm gì với bạn bè mình trong thời gian rảnh?)

Gợi ý: I usually go shopping, play badminton, cook at home with my friends.

Hướng dẫn dịch: Tôi thường đi mua sắm, chơi cầu lông, nấu ăn ở nhà với bạn bè.

2. Listen to the radio programme and answer the questions (Nghe chương trình radio và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What is the topic of this week’s programme?

2. Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends?

Đáp án:

1. The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends.

2. There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors.

Hướng dẫn dịch:

1. Chủ đề của chương trình tuần này là gì?

– Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi với bạn bè của bạn.

2. Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?

– Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và đi chơi ngoài trời.

Nội dung bài nghe:

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts together. You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking… you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Hướng dẫn dịch:

Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số cách thú vị để đi chơi với những người bạn thân nhất của bạn sau một tuần bận rộn ở trường. Về cơ bản bạn có thể chơi trong nhà. Nếu bạn thích ở trong nhà, hãy hỏi cha mẹ của bạn xem bạn có thể mời một hoặc hai người bạn đến không. Làm một ít bỏng ngô! Xem phim! Nó thoải mái hơn là đi xem phim ngoài rạp! Hoặc nếu bạn cảm thấy sáng tạo, bạn có thể làm hàng thủ công với nhau. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi bạn hoàn thành một thứ gì đó. Nếu bạn thích chơi ngoài trời, hãy cùng chơi một số môn thể thao. Bóng đá, cầu lông, đi xe đạp … bạn hãy đặt tên cho nó! Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là đi bộ thư giãn trong công viên. Tất cả những hoạt động này đều tốt cho sức khỏe thể chất của bạn. Bạn thích cái gì thú vị hơn? Đi trung tâm thành phố và biểu diễn điều gì đó. Điều đó rất vui. Nếu bạn thích một thứ gì đó có tổ chức hơn, hãy đến các trung tâm văn hóa, thư viện và bảo tàng. Chính mình học tập trong khi vui chơi!

3. Listen again and complete the table. (Nghe lại và hoàn thành bảng sau.)

Bài nghe:

What to do

Why

Watching (1) at home, eating popcorn

comfortable feeling, better than a (2)

Making (3)

creative, feeling satisfied

Playing (4)

good for your (5)

Watching (6) downtown

fun

Going to (7)

educating yourself

Gợi ý:

1. movies2. cinema3. crafts4. sports
5. physical health6. people7. cultural centres

Hướng dẫn dịch:

Làm gì

Tại sao

Xem phim ở nhà, ăn bắp rang

cảm thấy thoải mái, tốt hơn rạp phim

Làm đồ thủ công

sáng tạo, cảm thấy thỏa mãn

Chơi thể thao

tốt cho sức khỏe, thể chất của bạn

Xem mọi người ở trung tâm thành phố

vui

Đi đến trung tâm văn hóa

giáo dục chính bạn / bản thân

Writing

Write to give a opinion (Viết để đưa ra một ý kiến)

4. Complete the following paragraph with the words in the “Organising your ideas”. (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.)

(1), using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. (2), sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. (3), you may get irritated easily. (4), if you use the computer too much you won’t have time for your family and friends. (5), computers should only be used for a limited time.

Gợi ý:

(1) In my opinion (2) Firstly(3) Secondly
(4) Besides(5) For these reasons

Hướng dẫn dịch:

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions. (Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời một trong những câu hỏi sau đây.)

1. Bạn nghĩ hoạt động giải trí nào tốt nhất cho thanh thiếu niên?

2. Ba mẹ có nên quyết định cách thanh thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi của họ không?

Đoạn văn gợi ý 1:

I think that the best leisure activity for teenagers is playing sports. Firstly, they can find friends who have the same interests. Secondly, physical activities are a good way to relieve stress and reduce depression. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills that may be very necessary for their future jobs. Their parents should give advice on choosing a suitable leisure activity; however, teenagers themselves will make the final decision.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là chơi thể thao. Thứ nhất, họ có thể tìm thấy những người bạn có cùng sở thích. Thứ hai, các hoạt động thể chất là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng và giảm trầm cảm. Hơn nữa, thể thao có thể giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo có thể rất cần thiết cho công việc tương lai của họ. Cha mẹ của họ nên đưa ra lời khuyên về việc lựa chọn một hoạt động giải trí phù hợp; tuy nhiên, chính thanh thiếu niên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Đoạn văn gợi ý 2:

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào. Đó có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là hoạt động tình nguyện. Thứ nhất, thanh thiếu niên thích cảm thấy rằng thev thuộc về nhóm. Thứ hai, là thành viên của một nhóm giúp thanh thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng đối với thanh thiếu niên. Ngoài ra, họ sẽ kết bạn với những người có cùng sở thích với họ. Vì những lý do này, tôi nghĩ rằng hoạt động nhóm là tốt nhất cho thanh thiếu niên.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài.

  • Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Find words/phrases in the box …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the following … 2. Complete the table …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the conversation in … 2. Tick the appropriate …

  • Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following article … 2. Can you understand …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What are the benefits of using computer … 2. Read the text …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What do you usually … 2. Listen to the radio …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Which one is the … 2. Rearrange the letters …

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới) In a small group decide on a leisure activity …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button