Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 8: Project | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 1: Leisure activities

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Hướng dẫn dịch:

Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một áp phích quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong áp phích:

– Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình

– Giải thích tại sao hoạt dộng này vui

– Đưa thông tin về thời gian và nơi họp

– Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động

Sử dụng các tấm áp phích để giới thiệu hoạt động này trước lớp. Xem thử bao nhiêu bạn cùng lớp sẽ tham gia đăng kí hoạt động của bạn.

Gợi ý:

We will hold a marathon activity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners and take part in schoolyard. The runners must run 5 grounds of the schoolyard to finish their running.

The runner who gets to the final destination first will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động chạy marathon để kỷ niệm Ngày Nhà giáo vào Chủ nhật tới. Hoạt động này là một môn thể thao đồng đội với nhiều học sinh. Họ có thể tham gia với tư cách là người chạy hoặc có thể đến cổ vũ người chạy. Hoạt động sẽ cần khoảng 50 người chạy và tham gia trong sân trường. Người chạy phải chạy hết 5 vòng sân trường để kết thúc phần chạy của mình.

Người về đích đầu tiên sẽ nhận được giải thưởng. Vì vậy, những gì họ cần làm chỉ là đăng ký tại đây, chuẩn bị giày chạy bộ và chạy.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài.

  • Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Find words/phrases in the box …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the following … 2. Complete the table …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the conversation in … 2. Tick the appropriate …

  • Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following article … 2. Can you understand …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What are the benefits of using computer … 2. Read the text …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What do you usually … 2. Listen to the radio …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Which one is the … 2. Rearrange the letters …

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới) In a small group decide on a leisure activity …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button