Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 8: Listen | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends

Listen (Trang 12-13 SGK Tiếng Anh 8)

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. (Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung.)

Bài nghe:

a)

Hoa: Hello, Nam.

Nam: Morning, Hoa.

Hoa: Nam, (1) I’d like you to meet my cousin, Thu.

Nam: (2) Nice to meet you, Thu.

Thu: Nice to meet you too, Nam.

b)

Khai: Miss Lien, (3) I’d like you to meet my mother.

Miss Lien: (4) It’s a pleasure to meet you, Mrs. Vi.

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien.

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him.

Mrs. Vi: Certainly.

c)

Ba: Bao, (5) come and meet my grandmother.

Bao: Hello, ma’am.

Grandmother: Hello, young man.

Ba: Bao is my classmate, grandmother.

Grandmother: What was that?

Ba: Classmate! Bao is my classmate.

Grandmother: I see.

d)

Mr. Lam: Isn’t that Lan’s father, my dear?

Mrs. Linh: I’m not sure. Go and ask him.

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh?

Mr. Thanh: Yes, I am.

Mr. Lam: I’m Lam, Nga’s father.

Mr. Thanh: (6) How do you do?

Các bài soạn Unit 1 lớp 8: My Friends khác:

 • Getting Started (trang 10 SGK Tiếng Anh 8) Describe these groups of friends and their favorite activities.

 • Listen and Read (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8) Hoa: Hello, Lan. …

 • Speak (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the dialogue. …

 • Listen (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 8) Listen and complete the conversations. Use the …

 • Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 8) Ba is talking about his friends. …

 • Write (trang 15 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the information about Tam. …

 • Language Focus (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the paragraphs. Use the …

 • Từ vựng Unit 1: My Friends

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách dùng của thì hiện tại đơn…

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn…

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ…

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách sử dụng của cấu trúc với enough …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: My Friends (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button