Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 11: Writing | Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Unit 1 lớp 11: Writing

1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can. (Dưới đây là những quy định trong gia đình. Sử dụng những cụm từ dưới đây để hoàn thành câu. Nếu có thể em hãy bổ sung thêm.)

1. My parents don’t let me stay out late at the weekend.

2. They make me keep my room tidy.

3. They tell me to take my studies seriously.

4. They warn me not to smoke or take drugs.

5. They want me to have good table manners.

6. I am not allowed to stay overnight at my friend’s house.

7. They forbid me to swear or spit on the floor.

Hướng dẫn dịch:

1. Bố mẹ không cho tôi đi chơi muộn vào cuối tuần.

2. Họ làm cho tôi giữ phòng của tôi ngăn nắp.

3. Họ bảo tôi phải học tập nghiêm túc.

4. Họ cảnh báo tôi không được hút thuốc hoặc dùng ma túy.

5. Họ muốn tôi có cách cư xử trên bàn tốt.

6. Tôi không được phép ở lại nhà bạn tôi qua đêm.

7. Họ cấm tôi chửi thề hoặc khạc nhổ trên sàn nhà.

2. Read the list in 1 again. Choose the three most important rules that your parents often apply to you. Think of the reason, and write them in the space provided. (Hãy đọc lại danh mục ở bài tập 1 rồi chọn ba quy định quan trọng nhất mà bố mẹ em thường áp dụng với em. Hãy nghĩ ra lý do và viết vào khoảng trống cho sẵn.)

Gợi ý:

1. One important rule in my family is that I have to take my studies seriously. My parents are workers. They don’t have chance to study much so they want me to have a better education than them. Studying is the most important task to me.

2. Another important rule in my family is that I have to respect the elderly. Respecting the elderly not only shows that you are well educated but also you are mature. I always respect this rule because I think it’s really important in my life.

3. The third important rule in my family is that I need to help around with the housework and other home duties. Helping parents is a good way to show that I am responsible and I love my parents. This make my parents happier after a hardworking day.

Hướng dẫn dịch:

1. Một quy tắc quan trọng trong gia đình tôi là tôi phải học hành một cách nghiêm túc. Bố mẹ tôi là công nhân. Họ không có cơ hội học tập nhiều nên họ muốn tôi có một nền giáo dục tốt hơn họ. Đối với tôi, học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất.

2. Một quy tắc quan trọng khác trong gia đình tôi là tôi phải kính trọng người lớn tuổi. Tôn trọng người lớn tuổi không chỉ cho thấy bạn được giáo dục tốt mà còn là người trưởng thành. Tôi luôn tôn trọng quy tắc này vì tôi nghĩ nó thực sự quan trọng trong cuộc đời mình.

3. Quy tắc quan trọng thứ ba trong gia đình của tôi là tôi cần phải giúp đỡ xung quanh trong việc nhà và các nhiệm vụ gia đình khác. Giúp đỡ bố mẹ là một cách tốt để thể hiện rằng tôi có trách nhiệm và tôi yêu bố mẹ. Điều này làm cho bố mẹ tôi vui hơn sau một ngày làm việc chăm chỉ.

3. An English teenager is going to stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter to inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the list above. (Một bạn học sinh người Anh sắp sang ở lại trong gia đình em trong vòng 2 tháng theo chương trình giao lưu văn hóa. Hãy hoàn thành bức thư để báo cho bạn đó biết về những quy định trong gia đình em. Hãy sử dụng ý tưởng gợi ý trong danh mục trên đề viết bức thư dài khoảng 160-180 từ.)

Pham Ngoc Thach. Dong Da. Ha Noi, Viet Nam February. 10th. 20…

Dear Lauren,

I’m very happy to know that you’ll be staying with my family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom for your stay here.

You asked me about our family rules. There are three important ones that we must follow.

One important rule in my family is that every member of the family has to keep his or her own room tidy. My brother and I have to make our beds every morning, and clean the floor and windows twice a week.

Another important rule is that my brother and I must be home before 10 p.m. My parents are very strict and believe that setting a curfew will help us become responsible, and stay safe and healthy.

The third important rule is that we mustn’t invite friends to stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for all people living in the building.

If you have any questions, please let me know. Wo will try our best to make you feel comfortable during your stay with us.

I hope you will enjoy your time in Viet Nam.

Looking forward to meeting you.

Best wishes,

Ha

Hướng dẫn dịch:

Phạm Ngọc Thạch. Đống Đa. Hà Nội, Việt Nam Tháng Hai. ngày 10. 20 …

Lauren thân mến,

Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ ở với gia đình tôi trong hai tháng. Chúng tôi sống trong một căn hộ 4 phòng ngủ trên tầng 15. Bạn sẽ có phòng ngủ của riêng bạn cho kỳ nghỉ của bạn ở đây.

Bạn đã hỏi tôi về các quy tắc gia đình của chúng tôi. Có ba điều quan trọng mà chúng ta phải tuân theo.

Một quy tắc quan trọng trong gia đình tôi là mọi thành viên trong nhà phải giữ phòng riêng của mình ngăn nắp. Tôi và anh trai phải dọn giường mỗi sáng và lau sàn và cửa sổ hai lần một tuần.

Một quy tắc quan trọng khác là tôi và anh trai tôi phải về nhà trước 10 giờ tối. Cha mẹ tôi rất nghiêm khắc và tin rằng việc đặt giờ giới nghiêm sẽ giúp chúng tôi trở nên có trách nhiệm và giữ an toàn và khỏe mạnh.

Quy tắc quan trọng thứ ba là chúng ta không được mời bạn bè ở lại qua đêm. Đây không chỉ là quy tắc của gia đình chúng tôi mà còn là quy tắc của tất cả những người sống trong tòa nhà.

Nếu có thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi. Wo sẽ cố gắng hết sức để bạn cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian ở lại với chúng tôi.

Tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng thời gian của bạn ở Việt Nam.

Nhìn về phía trước để gặp bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

 • Unit 1 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read 2. Read the conversation …

 • Language (trang 8-9 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Match each word … 2. Complete each question …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. You are going to … 2. Read the text quickly …

 • Speaking (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read about three … 2. Here are some …

 • Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. You are going to … 2. Match the words …

 • Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. The following are some … 2. Read the list in …

 • Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 2. Report your group’s …

 • Looking Back (trang 16 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Identify the stressed … 2. Identify the stressed …

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Are there any problems … 2. What would you like …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button