Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 11: Reading | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 1: Friendship

A. Reading (Trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and disscuss the question: “What do you think of the friend in the poem?” (Luyện tập ngâm bài thơ ở trang tiếp theo và thảo luận câu hỏi: “Bạn nghĩ thế nào về tình bạn trong bài thơ?”)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có một người bạn

theo Carole King

Khi bạn chán nản và buồn phiền

Và cần một bàn tay giúp đỡ,

Và không có gì, không, không có gì xảy ra như bạn muốn

Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn

Để thắp sáng lên màn đêm tối tăm nhất;

Bạn chỉ cần gọi tên tôi

Và bạn biết, cho dù tôi ở đâu,

Tôi sẽ chạy đến để gặp lại bạn

Xuân, Hạ, Thu hay Đông

Những gì bạn cần làm là hãy gọi,

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn có một người bạn!

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends – sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Hướng dẫn dịch:

Ai cũng có một số người thân, nhưng không ai có nhiều bạn. Bởi tình bạn thân thiết thật sự thì không có nhiều và có nhiều người dường như không thể có bạn thân. Để cho tình bạn thân thiết và dài lâu, cả hai bên phải có vài đức tính rất đặc biệt.

Đức tính thứ nhất là không nghĩ đến lợi ích cá nhân. Một người chỉ quan tâm đến lợi ích và tình cảm của mình không thể là một người bạn đích thực được. Tình bạn cần phải có qua có lại. Tình bạn tồn tại được là nhờ sự cho và nhận và không có tình bạn nào có thể tồn tại được nếu một bên chỉ cho và một bên chỉ nhận.

Sự bền lòng là đức tính thứ hai. Một vài người dường như không bền lòng. Họ vồn vã đón nhận điều học thích thú nhưng chẳng bao lâu họ lại đâm chán và cảm thấy bị một cái mới thu hút. Những người dễ thay đổi và không kiên định như thế không thể có một tình bạn lâu bền.

Sự trung thành là đức tính quan trọng thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và họ phải hiểu nhau nhiều đến nỗi giữa họ không tồn tại sự nghi ngờ. Chúng ta không thích những người dễ tin vào những lời đồn đại và những câu chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. Những người dễ bị những lời thì thầm gây ảnh hưởng thì không bao giờ có thể là bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ là đức tính thứ tư. Phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa bạn bè để cho mỗi người có thể cảm thấy an toàn khi kể cho người kia những bí mật của mình. Có những người không thể giữ bí mật hoặc cho mình hoặc cho người khác. Những người như vậy thì e là không bao giờ giữ cho tình bạn lâu dài.

Cuối cùng, phải có một sự hoàn toàn thông cảm giữa bạn bè với nhau – sự thông cảm với mục tiêu, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, sự nghiệp và niềm vui thích của nhau. Và ở đâu không có sự thông cảm thì tình bạn sẽ không tồn tại.

Task 1. Fill each blank with a suitable word/phrase. (Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ/cụm từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. mutual2. incapable of3. Unselfish4. acquaintance
5. friend6. give-and-take7. loyal to8. suspicious

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage? (Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất các ý của đoạn văn.)

A. Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn thực sự

B. Các điều kiện của tình bạn chân thật

C. Các đức tính của một người bạn tốt

D. Bạn bè và người thân

Đáp án: B. Conditions of true friendship.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính đầu tiên của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? (Tại sao những người hay thay đổi và không kiên định không thể có tình bạn thật sự?)

=> Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính thứ ba của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

4. Why must there be a mutual trust between friends? (Tại sao phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người bạn?)

=> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long? (Tại sao những người nhiều chuyện không thể kết bạn bền lâu?)

=> Talkative people can’t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính cuối cùng của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the questions: “Why do we need to have friends?” Then report … . (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: “Tại sao chúng ta cần có bạn bè?” Sau đó tường thuật kết quả phần thảo luận của bạn với lớp.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

In this life, people need to have friends. Why do you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can share with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can’t live separately with others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Đoạn văn 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? perhalf you will feel all of bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reason. Nobody here on earth live alone. Both you and me need friends by my side. The life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill and we don’t know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give a moral support to us. By their side, we feel safe and comfortable which we can’t get from others. Friends is a gift to human. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom and sadness. They can give us good advice when we run into trouble. They can share their good times so that the joy is doubled and the sadness will give place to happiness and a ray of hope. Do we have so much reason to have friends in this life? yes, of course. Friends play a important role in our life so that we need to respect them.

Một bài thơ:

We need friends for many reasons,

all throughout the four seasons.

 

We need friends to comfort us when we are sad,

and to have fun with us when we are glad.

 

We need friends to give us good advice.

We need someone we can count on to treat us nice.

 

We need friends because we are social in nature,

and having friends makes us feel secure.

 

We need friends to remember us once we have passed

sharing memories that will always last.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 khác:

  • A. Reading (trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Practise reciting the poem on … . While you read. Read the passage and then do the tasks that follow. …

  • B. Speaking (trang 15-16-17 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Look at the people below and describe … Task 2. Work in groups. Discuss and number the …

  • C. Listening (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer the following questions. While you listen. Task 1. Listen and decide …

  • D. Writing (trang 19 SGK Tiếng Anh 11) Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. …

  • E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Put the words in the correct order to …. Exercise 2. Rewrite the sentences, using the words …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 1

  • Ngữ âm Unit 1:Nhận biết phụ âm /tʃ/…

  • Từ vựng Unit 1:

  • Ngữ pháp Unit 1: Động từ nguyên thể có to…

  • Ngữ pháp Unit 1: Động từ nguyên thể không có to…

  • Bài tập trắc nghiệm Unit 1 (Đề 1): Choose the word in each group…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button