Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 10 trang 146, 147 Grammar Reference | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 trang 146, 147 Grammar Reference trong Unit 1: People Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Grammar Reference trang 146, 147 – Cánh diều Explore New Worlds

Lesson A

A (trang 146 sgk Tiếng Anh 10): Underline the correct forms of Be. (Gạch chân dạng đúng của Be)

1. I am/ is a doctor.

2. She ‘s/’re a photographer.

3. Julia and Luis am/ are from Brazil.

4. We isn’t/ aren’t from Canada. We’re from the US.

5. He am not is not a travel agent.

6. Are you Japanese? Yes, I am/ are,

7. Is she a dancer? No, she aren’t/ isn’t

8. Are / Is they from Australia?

Đáp án

1. am

2. ‘s

3.are

4. aren’t

5. is not

6. am

7. isn’t

8. Are

Hướng dẫn dịch

1. Tôi là bác sĩ.

2. Cô ấy là một nhiếp ảnh gia.

3. Julia và Luis đến từ Brazil.

4. Chúng tôi không đến từ Canada. Chúng tôi đến từ Hoa Kỳ.

5. Anh ấy không phải là một nhân viên du lịch.

6. Bạn là người Nhật? Vâng, tớ là người Nhật.

7. Cô ấy có phải là vũ công không? Không, cô ấy không phải

8. Họ đến từ Úc phải không?

B (trang 146 sgk Tiếng Anh 10): Write suitable pronoun and the correct form of Be. (Viết đại từ phù hợp và dạng đúng của Be)

1. I’m not from Japan. I’m from Thailand

2. A: _________ from Indonesia? B: Yes, I am

3. A: ________a teacher? B: No, she isn’t.

4. A: Where ________ from?

B: They’re from Việt Nam.

5. _____ an engineer. He’s a doctor.

6. A: Where _____ from? B: She’s from France.

7. A: Is Lima a city in Chile? B: No,_____ It’s in Peru.

8. A: ________students? B: Yes, they are.

Đáp án

1. I’m not

2.Are you

3. Is she

4.are you

5. He’s not

6.  is she

7. it isn’t

8. Are they

Hướng dẫn dịch

1. Tôi không đến từ Nhật Bản. tôi đến từ Thái Lan

2. A: Bạn đến từ Indonesia? B: Vâng, tôi đến từ Indonesia

3. A: Cô ấy là giáo viên? B: Không, cô ấy không.

4. A: Họ đến từ đâu?

B: Họ đến từ Việt Nam.

5. Anh ấy không phải một kỹ sư. Anh ấy là bác sĩ.

6. A: Cô ấy đến từ đâu? B: Cô ấy đến từ Pháp.

7. A: Lima có phải là một thành phố ở Chile không? B: Không, nó không ở đó. Nó ở Peru.

8. A: Họ là sinh viên à? B: Đúng vậy.

Lesson B

C (trang 146 sgk Tiếng Anh 10): Write the correct question word and form of Be. (Viết câu hỏi đúng với dạng của tobe)

1. A: What’s your name? B: My name’s Piotr.

2. A:______ he from? B: Indonesia.

3. A: ______your friend? B: She’s 17.

4.___________she? B: She’s my sister.

5._______________your job? B: It’s interesting.

6. A: ___________Gabriela’s nationality? B: She’s Costa Rican.

7. A: ___________your names? B: I’m Diego and this is Rita.

Đáp án

2. Where is

3. How old is

4. Who is

5. How is

6. What is

7. What is

Hướng dẫn dịch

1. A: Tên của bạn là gì? B: Tên tôi là Piotr.

2. A:Anh ấy đến từ? B: Indonesia.

3. A: Bạn của bạn bao nhiêu tuổi? B: Cô ấy 17 tuổi.

4 . Cô ấy là ai? B: Cô ấy là em gái của tôi.

5 . Công việc của bạn như thế nào? B: Thật thú vị.

6. A: Quốc tịch của Gabriela là gì? B: Cô ấy là người Costa Rica.

7. A: Tên của bạn là gì? B: Tôi là Diego và đây là Rita.

Lesson C

D (trang 147 sgk Tiếng Anh 10): Underline the correct words to complete the sentences. (Gạch chân từ đúng để hoàn thành các câu sau)

1. My job is boring/ a boring.

2. English is difficult / a difficult language.

3. This photograph is beautiful / a beautiful.

4. Ricardo is happy I a happy!

5. Teaching isn’t easy an easy job.

6. My friend isn’t rich/ a rich.

7. I’m a police officer. Sometimes, it’s dangerous / a dangerous job.

8. It’s a job with good / a good salary.

Đáp án

1. boring

2. a difficult

3. beautiful

4. happy

5. an easy

6. rich

7. a dangerous

8. a good

Hướng dẫn dịch

1. Công việc của tôi thật nhàm chán

2. Tiếng Anh là  một ngôn ngữ khó.

3. Bức ảnh này thật đẹp

4. Ricardo hạnh phúc Tôi hạnh phúc!

5. Dạy học không phải là một công việc dễ dàng.

6. Bạn của tôi không giàu.

7. Tôi là cảnh sát. Đôi khi, nó là một công việc nguy hiểm.

8. Đó là một công việc với mức lương tốt.

E (trang 147 sgk Tiếng Anh 10): Complete the second sentence so it has the same meaning as the first. (Hoàn thành câu thứ với nghĩa giống câu đầu)

1. Javier is unhappy.

Javier is an unhappy man

2. Peru is beautiful.

Peru______________country

3. I’m a doctor. It’s interesting.

I’m a doctor. It__________job

4. This house is big.

This ___________

5. The film is boring.

 It_______________

6. Frida and Bill are unhappy.

 Frida and Bill _______people.

Đáp án

1, Javier is an unhappy man

2. Peru is a beautiful country

3. I’m a doctor. It is an interesting job

4. This is a big house

5. It is a boring house

6. Frida and Bill are unhappy people

Hướng dẫn dịch

1.Javier là một người đàn ông bất hạnh

2. Peru là một đất nước xinh đẹp

3. Tôi là bác sĩ. Đó là một công việc thú vị

4. Đây là một ngôi nhà lớn

5. Đó là một ngôi nhà buồn tẻ

6. Frida và Bill là những người không hạnh phúc

  • Từ vựng Unit 1 lớp 10

  • Unit 1A: Meet people (trang 4, 5 Tiếng Anh lớp 10): A. Fill in the blanks. Use the map and the words in the box … B. In pairs, talk about the people in the photos …

  • Unit 1B: Ask for personal information (trang 6, 7 Tiếng Anh lớp 10): A. Write the countries and nationalities to complete the table … B. Look at the photos. Guess the missing information with a partner …

  • Unit 1C: Describe people and Occupations (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): A. Write the adjectives in the correct column … B. Which adjectives normally describe …

  • Unit 1D: Compare people’s jobs (trang 10 Tiếng Anh lớp 10): A. Look at the photos. What do you think the people in the article do? … B. Read the article. Circle T for true and F for false …

  • Unit 1E: Write a personal description (trang 12, 13 Tiếng Anh lớp 10): A. Read the ad for college jobs. Answer the questions … B. Work with a partner. Which adjectives describe three jobs? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button