Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 10 Speaking (trang 12) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Speaking trang 12 trong Unit 1: Speaking Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Speaking (trang 12) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 12 Tiếng Anh 10 Global Success): Below are reasons why children should or shouldn’t do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can. (Dưới đây là những lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà. Đặt chúng vào đúng cột. Thêm một số nếu bạn có thể.)

1. Doing housework helps them develop life skills.

2. Doing housework teaches them to take responsibilities.

3. Kids should be given plenty of playtime when they are young.

4. They may break or damage things when doing housework.

5. Doing housework helps strengthen family bond.

6. They need more time to study and do homework.

Gợi ý:

– Should: 1, 2, 5

– Shouldn’t: 3, 4, 6

Hướng dẫn dịch:

1. Làm việc nhà giúp các em phát triển kỹ năng sống.

2. Làm việc nhà dạy họ biết chịu trách nhiệm.

3. Trẻ em nên được dành nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

4. Họ có thể làm vỡ hoặc làm hỏng đồ vật khi làm việc nhà.

5. Làm việc nhà giúp tăng cường tình cảm gia đình.

6. Các em cần nhiều thời gian hơn để học và làm bài.

2 (trang 12 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answers (Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Anna, Nam và Minh bằng một số ý từ 1. Sau đó nghe đoạn hội thoại và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Bài nghe:

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because (1) ___________.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. (2) ___________.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Lời giải:

1. doing housework helps them develop life skills.

2. They should be given plenty of playtime when they are young.

Nội dung bài nghe:

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because doing housework helps them develop life skills.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. They should be given plenty of playtime when they are young.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Hướng dẫn dịch:

Anna: Nam, tại sao bạn nghĩ trẻ em nên làm việc nhà?

Nam: Vì làm việc nhà giúp các em phát triển các kỹ năng sống.

Anna: Đó là sự thật. Những kỹ năng sống như nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc người khác thực sự cần thiết cho trẻ khi lớn lên.

Nam: Vâng, tất cả chúng ta nên có những kỹ năng sống cơ bản này để trở thành người lớn.

Anna: Bây giờ Minh, tại sao bạn nghĩ trẻ em không nên làm việc nhà?

Minh: Tôi nghĩ trẻ con là trẻ con. Chúng nên được cho nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

Nam: Tôi không đồng ý với bạn. Tôi sợ rằng thời gian chơi quá nhiều không tốt cho trẻ em.

Anna: Vâng, cảm ơn cả hai đã chia sẻ ý kiến của mình. Chúng rất hữu ích cho dự án của tôi.

3 (trang 12 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn’t do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text. (Làm việc nhóm. Làm những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc trẻ nên hay không nên làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng bài 1 và bài đọc.)

Gợi ý:

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because doing housework teaches them to take responsibilities.

Anna: It’s true. Being responsible for the things we do is really necessary when we grow up.

Nam: Yes, we should all take responsibilities for everything from the smallest one.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are careless. They may break or damage things when doing housework.

Nam: I don’t agree with you. Some of the kids are even more careful than adults, for example my three-year-old nephew.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Hướng dẫn dịch:

Anna: Nam, tại sao bạn nghĩ trẻ em nên làm việc nhà?

Nam: Vì làm việc nhà giúp các em phát triển các kỹ năng sống.

Anna: Đó là sự thật. Những kỹ năng sống như nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc người khác thực sự cần thiết cho trẻ khi lớn lên.

Nam: Vâng, tất cả chúng ta nên có những kỹ năng sống cơ bản này để trở thành người lớn.

Anna: Bây giờ Minh, tại sao bạn nghĩ trẻ em không nên làm việc nhà?

Minh: Tôi nghĩ trẻ con là trẻ con. Chúng nên được cho nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

Nam: Tôi không đồng ý với bạn. Tôi sợ rằng thời gian chơi quá nhiều không tốt cho trẻ em.

Anna: Vâng, cảm ơn cả hai đã chia sẻ ý kiến của mình. Chúng rất hữu ích cho dự án của tôi.

  • Từ vựng Unit 1 lớp 10

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read (Nghe và đọc) … 2. Read the conversation again and decide whether the following …

  • Language (trang 9, 10 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen to the sentences and circle the words you hear …

  • Reading (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 10): 2. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words …

  • Listening (trang 13 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer …

  • Writing (trang 14 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures … 2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table …

  • Communication and Culture (trang 15 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box … 2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions …

  • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word … Vocabulary. Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box …

  • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button