Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 10 Reading (trang 11, 12) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Reading trang 11, 12 trong Unit 1: Reading Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Reading (trang 11, 12) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 11 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Unit 1 lớp 10 Reading (trang 11, 12) | Tiếng Anh 10 Global Success

Gợi ý:

1. The mother is cooking, the father is laying the table, the son is cleaning the floor, the daughter is washing vegetables.

2. I think they are happy, because they’re smiling.

Hướng dẫn dịch:

1. Mỗi người trong hình đang làm gì?

– Mẹ đang nấu ăn, bố đang dọn bàn, con trai đang lau sàn, con gái đang rửa rau.

2. Bạn có nghĩ rằng họ đang hạnh phúc không? Tại sao hoặc tại sao không?

– Tôi nghĩ rằng họ đang hạnh phúc, bởi vì họ đang mỉm cười.

2 (trang 11 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words (Đọc văn bản và tích nghĩa thích hợp của các từ được tô sáng)

Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives and mothers only. Many parents don’t ask their children to do housework so that they have more time to play or study. However, studies show doing chores is good for children.

Kids who do housework develop important life skills that they will need for the rest of their lives. Doing the laundry, cleaning the house, and taking care of others are among the important skills that children will need when they start their own families. These are the things that schools cannot fully teach, so it’s important for children to learn them at home. Sharing housework also helps young people learn to take responsibility. They know that they have to try to finish their tasks even though they do not enjoy doing them. Doing chores also helps develop children’s gratitude to their parents. When doing housework, they learn to appreciate all the hard work their parents do around the house for them. In addition, doing chores together helps strengthen family bonds, creating special moments between children and parents. It makes children feel they are members of a team.

All in all, doing housework can bring a lot of benefits to children. It teaches them life skills and helps build their character. Therefore, parents should encourage their kids to share the housework for their own good as well as the good of the whole family.

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ. Nhiều bậc cha mẹ không yêu cầu con cái làm việc nhà để chúng có nhiều thời gian chơi hoặc học. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy làm việc nhà là tốt cho trẻ em.

Trẻ em làm việc nhà phát triển các kỹ năng sống quan trọng mà chúng sẽ cần trong suốt quãng đời còn lại. Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người khác là một trong những kỹ năng quan trọng mà trẻ em cần khi bắt đầu xây dựng gia đình riêng. Đây là những điều mà trường học không thể dạy đầy đủ, vì vậy việc cho trẻ học ở nhà là rất quan trọng. Chia sẻ công việc nhà cũng giúp người trẻ học cách chịu trách nhiệm. Họ biết rằng họ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc dù họ không thích làm việc đó.

Làm việc nhà cũng giúp phát triển lòng biết ơn của trẻ đối với cha mẹ. Khi làm việc nhà, chúng học cách đánh giá cao tất cả những công việc khó khăn mà cha mẹ chúng đã làm trong nhà dành cho chúng. Ngoài ra, cùng nhau làm việc nhà giúp thắt chặt tình cảm gia đình, tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt giữa con cái và cha mẹ. Nó làm cho trẻ cảm thấy chúng là thành viên của một đội.

Tựu chung lại, làm việc nhà có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ. Nó dạy họ kỹ năng sống và giúp xây dựng tính cách của họ. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích con cái chia sẻ công việc nhà vì lợi ích của bản thân cũng như lợi ích của cả gia đình.

1. responsibility

a. duty

b. hobby

2. gratitude

a. the feeling of being great

b. the feeling of being grateful

3. strengthen

a. make something stronger

b. make something more difficult

4. bonds

a. close connections

b. common interests

5. character

a. qualities that make a person the same as others

b. qualities that make a person different from others

Lời giải:

1. a

2. b

3. a

4. a

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. trách nhiệm ~ trách nhiệm

2. lòng biết ơn ~ cảm giác biết ơn

3. làm cho mạnh mẽ ~ làm cái gì mạnh hơn

4. liên kết ~ kết nối chặt chẽ

5. tính cách ~ những phẩm chất khiến một người khác biệt với những người khác

3 (trang 12 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What do most people think about house work?

2. Why don’t many parents make their children do housework?

3. What are some important life skills children can learn when doing housework?

4. What do children learn as they finish household tasks that they don’t enjoy?

5. Why does sharing housework strengthen family bonds?

Lời giải:

1. Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives and mothers only.

2. They want to give their children more time to play or study.

3. These are doing the laundry, cleaning the house, and taking care of others.

4. They learn that they have to try to finish their tasks even though they do not enjoy doing them.

5. Because children learn to appreciate all the hard work their parents do around the house for them.

Giải thích:

1. Thông tin: Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives and mothers only.

2. Thông tin: Many parents don’t ask their children to do housework so that they have more time to play or study.

3. Thông tin: Doing the laundry, cleaning the house, and taking care of others are among the important skills that children will need when they start their own families.

4. Thông tin: Sharing housework also helps young people learn to take responsibility. They know that they have to try to finish their tasks even though they do not enjoy doing them.

5. Thông tin: In addition, doing chores together helps strengthen family bonds, creating special moments between children and parents. It makes children feel they are members of a team.

Hướng dẫn dịch:

1. Hầu hết mọi người nghĩ gì về công việc nhà?

– Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ.

2. Tại sao nhiều bậc cha mẹ không bắt con cái làm việc nhà?

– Họ muốn cho con cái của họ nhiều thời gian hơn để chơi hoặc học.

3. Một số kỹ năng sống quan trọng mà trẻ em có thể học được khi làm việc nhà là gì?

– Đây là công việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người khác.

4. Trẻ em học được gì khi hoàn thành các công việc gia đình mà chúng không thích?

– Họ học được rằng họ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc dù họ không thích làm chúng.

5. Tại sao chia sẻ việc nhà củng cố mối dây liên kết gia đình?

– Bởi vì trẻ em học cách đánh giá cao tất cả những công việc khó khăn mà cha mẹ chúng làm quanh nhà cho chúng.

4 (trang 12 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi.)

What benefits do you think you can get from sharing housework?

Gợi ý:

Some benefits of sharing housework:

– It is an important part of life because children will grow up one day, and they must do the housework themselves.

– People will learn to be responsible with what they do.

Hướng dẫn dịch:

Một số lợi ích của việc chia sẻ công việc nhà:

– Đó là một phần quan trọng của cuộc sống vì một ngày nào đó trẻ sẽ lớn, và chúng phải tự làm việc nhà.

– Mọi người sẽ học cách chịu trách nhiệm với những gì họ làm.

  • Từ vựng Unit 1 lớp 10

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read (Nghe và đọc) … 2. Read the conversation again and decide whether the following …

  • Language (trang 9, 10 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen to the sentences and circle the words you hear …

  • Speaking (trang 12 Tiếng Anh lớp 10): 1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework … 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh …

  • Listening (trang 13 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer …

  • Writing (trang 14 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures … 2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table …

  • Communication and Culture (trang 15 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box … 2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions …

  • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word … Vocabulary. Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box …

  • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button