Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 10 Project (trang 17) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Project trang 17 trong Unit 1: Project Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Project (trang 17) – Tiếng Anh 10 Global Success

Project(trang 17 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world (Làm việc nhóm. Nghiên cứu về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới)

Present your findings to the class. Your presentation should include (Trình bày những phát hiện của bạn trước lớp. Bản trình bày của bạn nên bao gồm)

– where it is celebrated

– when it is celebrated

– when it was first celebrated

– why it is celebrated

– what people often do to celebrate the day

Hướng dẫn dịch:

– nơi nó được tổ chức

– khi nó được tổ chức

– khi nó được tổ chức lần đầu tiên

– tại sao nó được tổ chức

– những gì mọi người thường làm để kỷ niệm ngày này

  • Từ vựng Unit 1 lớp 10

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read (Nghe và đọc) … 2. Read the conversation again and decide whether the following …

  • Language (trang 9, 10 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen to the sentences and circle the words you hear …

  • Reading (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 10): 2. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words …

  • Speaking (trang 12 Tiếng Anh lớp 10): 1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework … 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh …

  • Listening (trang 13 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer …

  • Writing (trang 14 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures … 2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table …

  • Communication and Culture (trang 15 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box … 2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions …

  • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word … Vocabulary. Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button