Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 10 Looking Back (trang 16) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Looking Back trang 16 trong Unit 1: Looking Back Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Looking Back (trang 16) – Tiếng Anh 10 Global Success

Pronunciation (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word that has the corresponding consonant blends. Then practise reading the sentences. (Nghe và viết /br/, /kr/ hoặc /tr/ lên trên từ có sự pha trộn phụ âm tương ứng. Sau đó luyện đọc các câu.)

Bài nghe:

Lời giải:

Unit 1 lớp 10 Looking Back (trang 16) | Tiếng Anh 10 Global Success

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích kem, nhưng anh trai tôi thích bánh pudding.

2. Tracy đâm xe vào gốc cây và gãy chân.

3. Họ thường ăn súp cua vào bữa sáng.

Vocabulary (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box. (Hoàn thành văn bản. Sử dụng các dạng đúng của từ và cụm từ trong hộp.)

Unit 1 lớp 10 Looking Back (trang 16) | Tiếng Anh 10 Global Success

In Thanh’s family, everybody shares the housework. His mother (1). Thanh really enjoys the food she cooks. Thanh’s father is a strong man, so he (2). Thanh helps with the (3). He feels proud that he knows how to run a washing machine. Thanh’s sister helps with (4). She does it regularly, so their house is never dirty. She also (5) after each meal.

Lời giải:

1. does the cooking

2. does the heavy lifting

3. laundry

4. cleaning the house

5. does the washing-up

Giải thích:

do the washing-up: rửa bát

do the heavy lifting: bê đồ nặng

do the cooking: nấu ăn

clean the house: dọn dẹp nhà

laundry (n): sự giặt giũ

Hướng dẫn dịch:

Trong gia đình Thành, mọi người đều chia sẻ việc nhà. Mẹ cậu ấy nấu ăn. Thành rất thích những món ăn mẹ nấu. Bố của Thành là một người đàn ông mạnh mẽ nên việc gì ông cũng bê vác nặng nhọc. Thành giúp giặt quần áo. Cậu ấy cảm thấy tự hào rằng cậu ấy biết cách vận hành một chiếc máy giặt. Chị gái của Thành phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy làm điều đó thường xuyên, vì vậy ngôi nhà của họ không bao giờ bị bẩn. Cô ấy cũng rửa bát sau mỗi bữa ăn.

Grammar (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu dưới đây. Tìm lỗi và sửa nó.)

1. I’m writing to you to tell you how much I’m wanting to see you.

2. Jack is away on business, so now I look after his dog.

3. Nam’s often looking untidy.

4. She can’t answer the phone now. She cooks dinner.

5. Excuse me, do you read the newspaper? Could I borrow it?

6. What are your family doing in the evenings?

Lời giải:

1. ‘m wanting – sửa lại: want

2. look – sửa lại: ‘m/ am looking

3. ‘s often looking – sửa lại: (often) looks

4. cooks – sửa lại: ‘s/ is cooking

5. do you read – sửa lại: are you reading

6. are … doing – sửa thành: do … do

Giải thích:

1. “want” không dùng ở dạng tiếp diễn

2. Dùng thì hiện tại tiếp diễn vì có “now”

3. Dùng thì hiện tại đơn vì có “often”

4. Dùng thì hiện tại tiếp diễn vì có “now”

5. Dùng thì hiện tại tiếp diễn dựa vào nghĩa

6. Dùng thì hiện tại đơn để diễn tả thói quen

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đang viết thư cho bạn để nói với bạn rằng tôi muốn gặp bạn nhiều như thế nào.

2. Jack đi công tác xa, vì vậy bây giờ tôi đang chăm sóc con chó của anh ấy.

3. Nam thường trông không được gọn gàng.

4. Cô ấy không thể trả lời điện thoại bây giờ. Cô ấy đang nấu ăn tối.

5. Xin lỗi, bạn đang đọc báo phải không? Tôi có thể mượn nó không?

6. Gia đình bạn làm gì vào buổi tối?

  • Từ vựng Unit 1 lớp 10

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read (Nghe và đọc) … 2. Read the conversation again and decide whether the following …

  • Language (trang 9, 10 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen to the sentences and circle the words you hear …

  • Reading (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 10): 2. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words …

  • Speaking (trang 12 Tiếng Anh lớp 10): 1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework … 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh …

  • Listening (trang 13 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer …

  • Writing (trang 14 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures … 2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table …

  • Communication and Culture (trang 15 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box … 2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions …

  • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button