Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 10 Communication and Culture (trang 15) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Communication and Culture trang 15 trong Unit 1: Communication and Culture Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Unit 1 Communication and Culture (trang 15) – Tiếng Anh 10 Global Success

EVERYDAY ENGLISH

1 (trang 15 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành theo nhóm 3)

Bài nghe:

Unit 1 lớp 10 Communication and Culture (trang 15) | Tiếng Anh 10 Global Success

Anna: Do you guys think that teenagers should do housework?

Minh: Yes, (1) teenagers as well as other members of the family should share the housework.

Anna: Do you mean everybody in the family has to help with the housework?

Minh: That’s right. (2) doing household chores together helps build family bonds.

Tu: Well, (3). Teenagers should spend all their time studying instead of doing housework. They’ll need good grades to get into top universities.

Lời giải:

1. A

2. C

3. B

Hướng dẫn dịch:

Anna: Các bạn có nghĩ rằng thanh thiếu niên nên làm việc nhà không?

Minh: Vâng, tôi thực sự tin rằng thanh thiếu niên cũng như các thành viên khác trong gia đình nên chia sẻ công việc nhà.

Anna: Ý bạn là mọi người trong gia đình đều phải giúp việc nhà?

Minh: Đúng vậy. Tôi không nghi ngờ gì rằng làm việc nhà cùng nhau sẽ giúp xây dựng tình cảm gia đình.

Tú: À, tôi không chắc về điều đó. Thanh thiếu niên nên dành toàn bộ thời gian cho việc học thay vì làm việc nhà. Họ sẽ cần điểm cao để vào các trường đại học hàng đầu.

2 (trang 15 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together (Làm việc nhóm. Có những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc các thành viên trong gia đình có nên dành thời gian cho nhau hay không)

Gợi ý:

Maya: Do you guys think that family members should spend time together?

Jason: Yes, I’m sure that spending time together is one of the best things in a family. Each member in the family should share their time with the others.

Maya: Do you mean everybody in the family need to do some things together like chores?

Jason: That’s right. I strongly believe that when people spend time together, this helps build family bonds.

Han: Well, I suppose that it’s sometimes not good to spend time together. You know, each member has a different daily routine, so it’s difficult for them to arrange time to be with the others. As a result, this will cause some conflicts if some members have time but some doesn’t.

Hướng dẫn dịch:

Maya: Các bạn có nghĩ rằng các thành viên trong gia đình nên dành thời gian cho nhau không?

Jason: Vâng, tôi chắc chắn rằng dành thời gian bên nhau là một trong những điều tuyệt vời nhất trong một gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình nên chia sẻ thời gian của họ với những người khác.

Maya: Ý bạn là mọi người trong gia đình cần làm một số việc cùng nhau như việc nhà?

Jason: Đúng vậy. Tôi thực sự tin rằng khi mọi người dành thời gian bên nhau, điều này sẽ giúp xây dựng mối quan hệ gia đình.

Han: Chà, tôi cho rằng đôi khi dành thời gian cho nhau là không tốt. Bạn biết đấy, mỗi thành viên có một thói quen hàng ngày khác nhau nên họ rất khó sắp xếp thời gian để ở bên những người khác. Do đó, điều này sẽ gây ra một số xung đột nếu một số thành viên có thời gian nhưng một số thì không.

CULTURE

1 (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below. (Đọc văn bản và liệt kê 5 giá trị gia đình của người Anh thế kỷ 21 trong bảng dưới đây.)

Family values are ideas about how people want to live their family life and are passed on from parents to children. Strong family values can prepare children for a happy life. Results of a recent survey in the UK show that even though modern family life has changed greatly, a number of traditional family values are still important in the UK nowadays.

On top of the list are the values of being truthful and honest, and respecting older people. Children are taught to tell the truth from an early age. They learn to show respect to older people, who have a wealth of life experiences. Having good table manners is the third important family value. Coming fourth and fifth on the list are the values of remembering to say please and thank you, and helping with family chores respectively.

It is clear that in the 21st century, British people still follow some traditional family values.

Hướng dẫn dịch:

Giá trị gia đình là những ý tưởng về cách mọi người muốn sống cuộc sống gia đình của họ và được truyền từ cha mẹ sang con cái. Các giá trị gia đình vững chắc có thể chuẩn bị cho trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây ở Anh cho thấy mặc dù cuộc sống gia đình hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng một số giá trị gia đình truyền thống vẫn còn quan trọng ở Anh hiện nay.

Đứng đầu danh sách là các giá trị của việc trung thực và trung thực, và tôn trọng người lớn tuổi. Trẻ em được dạy để nói sự thật ngay từ khi còn nhỏ. Họ học cách bày tỏ sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều kinh nghiệm sống. Có cách cư xử tốt là giá trị gia đình quan trọng thứ ba. Đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trong danh sách là các giá trị của việc ghi nhớ lần lượt là nói làm ơn, cảm ơn và giúp đỡ công việc gia đình.

Rõ ràng là trong thế kỷ 21, người Anh vẫn tuân theo một số giá trị gia đình truyền thống.

Lời giải:

1. being truthful and honest

2. respecting older people

3. having good table manners

4. remembering to say “please” and “thank you”

5. helping with family chores

Hướng dẫn dịch:

1. trung thực và trung thực

2. tôn trọng người lớn tuổi

3. có cách cư xử tốt trên bàn

4. nhớ nói “làm ơn” và “cảm ơn”

5. giúp việc nhà

2 (trang 16 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem người Việt Nam có giá trị gia đình giống thế hay không)

Gợi ý:

Vietnamese families also have some similar values to British’s. Being honest and respecting older people are values that on top of the list. Children have been taught not to tell lies since they were small. They learn to show respect to older people as well. Having good table manners is also an important family value in Vietnam.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình Việt Nam cũng có một số giá trị tương tự như của gia đình Anh. Trung thực và tôn trọng những người lớn tuổi hơn là những giá trị được đặt lên hàng đầu. Trẻ em đã được dạy không nói dối từ khi chúng còn nhỏ. Chúng cũng học cách thể hiện sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn. Có cách cư xử tốt trên bàn ăn cũng là một giá trị gia đình quan trọng ở Việt Nam.

  • Từ vựng Unit 1 lớp 10

  • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read (Nghe và đọc) … 2. Read the conversation again and decide whether the following …

  • Language (trang 9, 10 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends … 2. Listen to the sentences and circle the words you hear …

  • Reading (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 10): 2. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words …

  • Speaking (trang 12 Tiếng Anh lớp 10): 1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework … 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh …

  • Listening (trang 13 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions … 2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer …

  • Writing (trang 14 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures … 2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table …

  • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word … Vocabulary. Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box …

  • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Do research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button