Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus đầy đủ nhất | Chân trời sáng tạo

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 đầy đủ, chi tiết nhất sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 7 Friends plus dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus – Chân trời sáng tạo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Amazing

a

/əˈmeɪzɪŋ/

Tuyệt đẹp

Angle

n

/ˈæŋɡəl/

Góc nhìn (để chụp ảnh)

Animation

n

/ˌænɪˈmeɪʃən/

Kĩ thuật làm phim hoạt hình

Blockbuster

n

/ˈblɒkˌbʌstər/

Phim bom tấn

Bulldozer

a

/ˈbʊlˌdəʊzər/

Xe máy ủi

Cel

n

/sel/

Tấm phim trong suốt (để vẽ tranh hoạt hình)

Computer-generated imagery

 

/kəmˌpjuːtə dʒenəreɪtɪd ˈɪmɪdʒəri/

Quá trình dựng phim bằng máy tính

Exciting

a

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

Đầy kịch tính

Hand-drawn animation

n

/ˈhændrɔːn ænɪˈmeɪʃən/

Kĩ thuật quay phim hoạt hình qua tranh vẽ

Impressed

a

/ɪmˈprest/

Có ấn tượng

Observation

n

/ˌɒbzəˈveɪʃən/

Sự quan sát

Permission

n

/pəˈmɪʃən/

Sự cho phép

Realistic

a

/ˌrɪəˈlɪstɪk/

Thực tế

Rescue

n

/ˈreskjuː/

Việc giải cứu

Start-up

n

/ˈstɑːtʌp/

Doanh nghiệp khởi nghiệp

Stick figure

n

/ˈstɪkˌfɪɡər/

Hình người que

Stop-motion animation

n

/stɒp ˌməʊʃən ænɪˈmeɪʃən/

Kĩ thuật quay phim hoạt hình

Studio

n

/ˈstjuːdiəʊ/

Phòng ghi âm, quay phim, chụp ảnh

Success story

n

/səkˈsesˌstɔːri/

Người thành công

Technique

n

/tekˈniːk/

Kĩ thuật

Transparent

a

/trænˈspærənt/

Trong suốt

Zoopraxiscope

n

/zu:ˈpræksiskəʊp/

Máy chiếu phim

  • Vocabulary (trang 44-45 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match pictures 1-10 with the verbs in the box. Then listen and check … 2. Read the description of four photos in the observation test and match descriptions 1-4 with four photos from A-F. Then choose the correct verbs in blue …

  • Reading (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the Study Strategy. Then use the strategy to do exercise 2 … 2. Look at the photos. What are the people doing? Why are they doing it? Which countries are they in? Read the texts and check …

  • Language Focus (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the text on page 46 … 2. Look at the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules…

  • Vocabulary and Listening (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text and choose the correct words. Listen and check … 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise 1 …

  • Language Focus (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d. Then complete the rule …2. Write questions and answers using the past continuous …

  • Speaking (trang 50 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie’s photo? Where was Julie when she took the photo? … 2. Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check …

  • Writing (trang 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing? … 2. Complete the key phrases from the text in your notebook. Then read the text and check your answers …

  • CLIL (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box. Then match them with the pictures… 2. Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4 …

  • Puzzles and games (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): 1. ONE-MINUTE RACE Work in pairs. Follow the instructions … 2. WHO DID IT? Someone took a famous painting from the National Gallery in London yesterday. Work in pairs and read the notes. Which person is not in the pictures? This is the person who took the painting …

  • Extra listening and speaking 4 (trang 109) 1. Look at the picture of Malaya and Anya’s bedroom. Match objects A-I in the picture with the words in the box. Listen and check … 2. Listen to eight false statements about the picture. Correct the sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button