Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 Explore English đầy đủ nhất | Cánh diều

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 7 Explore English dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 Explore English – Cánh diều

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Better

Tính từ

/ˈbet̬.ɚ/

Tốt hơn

Desert

Danh từ

/ˈdez.ɚt/

Sa mạc

Disease

Danh từ

/dɪˈziːz/

Dịch bệnh

Dry

Tính từ

/draɪ/

Khô ráo

Pandemic

Danh từ

/pænˈdem.ɪk/

Dịch bệnh

Long

Tính từ

/lɑːŋ/

Dài

Wet

Tính từ

/wet/

Ẩm ướt

River

Danh từ

/ˈrɪv.ɚ/

 Con sông

Rock

Danh từ

/rɑːk/

Đá

Extreme place

Cụm danh từ

/ɪkˌstriːm pleɪs/

Địa điểm khắc nghiệt

Worst

Tính từ

/wɝːst/

Tồi tệ nhất

Rain forest

Cụm danh từ

/ˈreɪnˌfɔr·əst/

Rừng nhiệt đới

Continent

Danh từ

/ˈkɑːn.t̬ən.ənt/

Châu lục

Explorer

Danh từ

/ɪkˈsplɔːr.ɚ/

Nhà thám hiểm

Rainy

Tính từ

/reɪni/

Trời mưa

Anaconda

Danh từ

/ˌæn.əˈkɑːn.də/

Trăn Nam Mỹ

Species

Danh từ

/ˈspiː.ʃiːz/

Giống loại

Hot

Tính từ

/hɑːt/

Nóng

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Writing (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button