Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus (Chân trời sáng tạo) đầy đủ nhất

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Friends plus đầy đủ, chi tiết nhất sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Unit 4: Learning world

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

boarding school

n

/ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

trường nội trú

check

v

/tʃek/

kiểm tra

compulsory

adj

/kəmˈpʌl.sər.i/

bắt buộc

concentrate

v

/ˈkɒn.sən.treɪt/

tập trung

digital learning

n

/ˈdɪdʒ.ɪ.təl ˈlɜː.nɪŋ/

học tập bằng công nghệ số

genius

n

/ˈdʒiː.ni.əs/

thiên tài

grammar

n

/ˈɡræm.ər/

ngữ pháp

ICT

(Information and Communication Technology)

n

/ˌaɪ.siːˈtiː/

môn tin học

 

lottery

n

/ˈlɒt.ər.i/

trò chơi xổ số

medium-sized

adj

/ˈmiː.di.əm saɪzd/

cỡ vừa

mime

v

/maɪm/

diễn kịch câm

PE  (Physical Education)

n

/ˌpiːˈiː/

môn Giáo dục thể chất

practical

adj

/ˈpræk.tɪ.kəl/

thực tế

practise

v

/ˈpræk.tɪs/

thực hành

private school

n

/ˌpraɪ.vət ˈskuːl/

trường tư thục

project

n

/ˈprɒdʒ.ekt/

dự án

secondary school

n

/ˈsek.ən.dri ˈskuːl/

trường trung học cơ sở

strict

adj

/strɪkt/

nghiêm khắc

textbook

n

/ˈtekst.bʊk/

sách giáo khoa

traditional

adj

/trəˈdɪʃ.ən.əl/

truyền thống

CULTURE

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

homeschooled

adj

/ˌhəʊmˈskuːld/

học tại nhà

lonely

adj

/ˈləʊn.li/

cô đơn, cô độc

negative

adj

/ˈneɡ.ə.tɪv/

tiêu cực

positive

adj

/ˈpɒz.ə.tɪv/

tích cực

speed

n

/spiːd/

tốc độ

work out

v.phrase

/wɜːk aʊt/

luyện tập thể dục

EXTRA LISTENING AND SPEAKING

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

folder

n

/ˈfəʊl.dər/

bìa kẹp hồ sơ

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Vocabulary (trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 48 – Tiếng Anh 6). Look at the picture1-9. Then complete the questions with the words in the box. Listen and check your answer …

  • Reading (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 50 – Tiếng Anh 6) THINK! What do you like about your school? 1. (trang 50 – Tiếng Anh 6) Read the project. Where are the schools? …

  • Language Focus (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 51 – Tiếng Anh 6) Complete the examples from the text on page 50. Then choose the correct words in Rules 1-3 …

  • Vocabulary and Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 52 – Tiếng Anh 6) Think! 1. (trang 52 – Tiếng Anh 6) Look at the quiz. Check meanings of the verbs in blue …

  • Language Focus (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Look at the sentences. What are the he/she and they forms of each question and answer? …

  • Speaking (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 53 – Tiếng Anh 6) Think! 1. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Complete the dialogue with the Key Phrases. Then watch or listen and check …

  • Writing (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 55 – Tiếng Anh 6) Think! THINK! What do you know schools in other countries? …

  • Culture (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 56 – Tiếng Anh 6) Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers …

  • Puzzles and games (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 57 – Tiếng Anh 6) Use the code to write the school subjects. Then put the subjects in order from your favourite (1) …

  • Extra listening and speaking 4 (trang 113 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 113 Tiếng Anh 6) Match  pictures 1-6 with the words in the box …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button