Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus đầy đủ nhất | Chân trời sáng tạo

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 đầy đủ, chi tiết nhất sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 7 Friends plus dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus – Chân trời sáng tạo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Admire

v

/ədˈmaɪər/

Ngưỡng mộ

Astronomer

n

/əˈstrɒnəmər/

Nhà thiên văn học

Battle

n

/ˈbætəl/

Trận chiến, cuộc chiến

Brilliant

a

/ˈbrɪljənt/

Tuyệt vời

Celebrate

v

/ˈseləbreɪt/

Ăn mừng

Cruel

a

/ˈkruːəl/

Độc ác

Enormous

a

/ɪˈnɔːməs/

To lớn, vĩ đại

Exhibit

n

/ɪɡˈzɪbɪt/

Đồ triển lãm

Exhibition

n

/ˌeksɪˈbɪʃən/

Cuộc triển lãm

Fantastic

a

/fænˈtæstɪk/

Tuyệt vời

Galaxy

n

/ˈɡæləksi/

Thiên hà

Invade

v

/ɪnˈveɪd/

Xâm lược

Invention

n

/ɪnˈvenʃən/

Phát minh

Memorable

a

/ˈmemərəbəl/

Đáng nhớ

Parachute

n

/ˈpærəʃuːt/

Dù (để nhảy dù)

Rule

v

/ruːl/

Trị vì, lãnh đạo

Settler

n

/ˈsetlər/

Người khai hoang, người nhập cư

Slave

n

/sleɪv/

Người nô lệ

Slavery

n

/ˈsleɪvəri/

Chế độ nô lệ

Telescope

n

/ˈtelɪskəʊp/

Kính viễn vọng

Universe

n

/ˈjuːnɪvɜːs/

Thế giới

Victory

n

/ˈvɪktəri/

Chiến thắng

  • Vocabulary (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at A short history of the Millennium and complete the timeline with paragraphs A-E … 2. Complete the short history with the correct blue adjectives. Listen and check. …

  • Reading (trang 36): 1. Look at the photos on this page. Answer the questions. Then read the reports and check your answers … 2. Read and listen to the reports. Complete the sentences with the information from the text …

  • Language Focus (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “was, were, wasn’t, weren’t”. Then check your answers in the text on page 36 … 2.Look at the sentences in exercise 1. Then complete the Rules using the correct form of “was” and “were” …

  • Vocabulary and Listening (trang 38 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check …2. ) Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check …

  • Language Focus (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1.Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38 … 2..Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules …

  • Speaking (trang 40 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? … 2. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner …

  • Writing (trang 41 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? … 2. Complete the Key Phrases with words from the text …

  • Culture (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions … 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 …

  • Puzzles and games (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): 1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites … 2. MEMORY GAME Work in groups. Follow the instructions …

  • Song: Before I met you (trang 115) 1.Look at the picture and listen to the song. Which verse A, B, or C does the picture match? … 2. Complete the song with the words in the box. Then listen again and check …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button