Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus đầy đủ nhất | Chân trời sáng tạo

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 đầy đủ, chi tiết nhất sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 7 Friends plus dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus – Chân trời sáng tạo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Aspect

n

/ˈæspekt/

Mặt, khía cạnh

Code

n

/kəʊd/

Bảng mã

Commnet

n

/ˈkɒment/

Lời bình luận

Communicate

v

/kəˈmjuːnɪkeɪt/

Giao tiếp, liên lạc

Credit

n

/ˈkredɪt/

Tiền trong tài khoản

Emoji

n

/ɪˈməʊdʒi/

Kí tự dạng hình ảnh

Emoticon

n

/ɪˈməʊtɪkɒn/

Chuỗi kí tự biểu thị trạng thái khuôn mặt

Hang up

v

/hæŋ ʌp/

Gác máy điện thoại

Index

n

/ˈɪndeks/

Chỉ số

Instant

a

/ˈɪnstənt/

Cấp tốc, nhanh gọn

Inventor

n

/ɪnˈventə(r)/

Nhà phát minh

Line

n

/laɪn/

Đường truyền

Ligua franca

n

/ˌlɪŋɡwə ˈfræŋkə/

Ngôn ngữ chung

Media

n

/ˈmiːdiə/

Truyền thông

Proficiency

n

/prəˈfɪʃnsi/

Sự thông thạo

Rank

v

/ræŋk/

Xếp hạng

Speak up

v

/spiːk ʌp/

Nói to lên

Survey

n

/ˈsɜːveɪ/

Cuộc khảo sát

Top up

v

/tɒp ʌp/

Nạp thêm tiền vào tài khoản điện thoại

  • Vocabulary (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in blue in the communication survey with pictures A-J … 2. Do the survey and compare your answers with your partner’s …

  • Reading (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the article. Which of topics A-E are in the text? … 2. Read and listen to the article. Write True or False …

  • Language Focus (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Read the Study Strategy. Then write the “ing” form of the verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and match phrases A-H with what you hear (1-8) … 2. Match 1-6 with a-f. Listen and check …

  • Language Focus (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d … 2. PRONUNCIATION. Diphthongs …

  • Speaking (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box … 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases …

  • Writing (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? … 2. Complete the Key Phrases from the text …

  • Culture (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the text and complete the table … 2. Read the text again and write True or False …

  • Puzzles and games (trang 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the puzzle with words about communication … 2. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 107)1. Match types of information 1-5 with details a-e… 2. Listen and write what you hear. Then listen again and repeat …..

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button