Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds đầy đủ nhất | Cánh diều

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 10 dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds – Cánh diều

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Chef

Danh từ

/ʃef/

Đầu bếp

Dancer

Danh từ

 /ˈdæn.sɚ/

Vũ công

Artist

Danh từ

/ˈɑːr.t̬ɪst/

Nghệ sĩ

Musician

Danh từ

/mjuːˈzɪʃ.ən/

Nhạc sĩ

Photographer

Danh từ

/fəˈtɑː.ɡrə.fɚ/

Nhiếp ảnh gia

Pilot

Danh từ

/ˈpaɪ.lət/

Phi công

Police officer

Danh từ

 /pəˈliːs ˌɑː.fɪ.sɚ/

Cảnh sát

Teacher

Danh từ

 /ˈtiː.tʃɚ/

Giáo viên

Travel agent

Danh từ

/ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/

Nhân viên du lịch

Australian

Tính từ

/ɑːˈstreɪl.jən/

Người Úc

Chilean

Tính từ

 /ˈtʃɪl.i.ən/

Người Chi Lê

Chinese

Tính từ

/tʃaɪˈniːz/

Người Trung Quốc

English

Tính từ

/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

Người Anh

Irish

Tính từ

 /ˈaɪə.rɪʃ/

Người Ai-len

Japanese

Tính từ

 /ˌdʒæp.ənˈiːz/

Người Nhật

Mexican

Tính từ

/ˈmek.sɪ.kən/

Người Mê-xi-cô

Korean

Tính từ

/kəˈriː.ən/

Người Hàn Quốc

American

Tính từ

/əˈmer.ɪ.kən/

Người Mỹ

Vietnamese

Tính từ

 /ˌvjet.nəˈmiːz/

Người Việt Nam

Argentinian

Tính từ

/ˌɑːr.dʒənˈtɪn.i.ən/

Người Ác-hen-ti-na

Easy

Tính từ

 /ˈiː.zi/

Đơn giản

Sad

Tính từ

/sæd/

Buồn chán

Boring

Tính từ

/ˈbɔː.rɪŋ/

Chán nản

Rich

Tính từ

 /rɪtʃ/

Giàu có

Dangerous

Tính từ

 /ˈdeɪn.dʒɚ.əs/

Nguy hiểm

Poor

Tính từ

 /pʊr/

Nghèo

Safe

Tính từ

/seɪf/

An toàn

Interesting

Tính từ

/ˈɪn.trɪ.stɪŋ/

Thú vị

Happy

Tính từ

/ˈhæp.i/

Hạnh phúc

Difficult

Tính từ

/ˈdɪf.ə.kəlt/

Khó khăn

Forest ranger

Danh từ

 /ˌfɔːr.ɪst ˈreɪn.dʒɚ/

Kiểm lâm

Engineer

Danh từ

 /ˌen.dʒɪˈnɪr/

Kĩ sư

Salary

Danh từ

/ˈsæl.ɚ.i/

Lương

Empower

Động từ

/ɪmˈpaʊər/

Trao quyền

Digital

Tính từ

/ˈdɪdʒ.ə.t̬əl/

Điện tử

Assistant

Danh từ

 /əˈsɪs.tənt/

Trợ lý

Waiter

Danh từ

 /ˈweɪ.t̬ɚ/

Bồi bàn

Teacher

Danh từ

/ˈtiː.tʃɚ/

Giáo viên

Wildlife protection officer

Cụm danh từ

 /ˈwaɪld.laɪf prəˈtek.ʃən ˈɑː.fɪ.sɚ/

Nhân viên bảo vệ động vật hoang dạ

Scientist

Danh từ

/ˈsaɪən.tɪst/

Nhà khoa học

Farmer

Danh từ

/ˈfɑːr.mɚ/

Nông dân

Nationality

Danh từ

/ˌnæʃ.ənˈæl.ə.t̬i/

Quốc tịch

Occupation

Danh từ

/ˌɑː.kjəˈpeɪ.ʃən/

Nghề nghiệp

Advertise

Động từ

/ˈæd.vɚ.taɪz/

Quảng cáo

  • Unit 1A: Meet people (trang 4, 5 Tiếng Anh lớp 10): A. Fill in the blanks. Use the map and the words in the box … B. In pairs, talk about the people in the photos …

  • Unit 1B: Ask for personal information (trang 6, 7 Tiếng Anh lớp 10): A. Write the countries and nationalities to complete the table … B. Look at the photos. Guess the missing information with a partner …

  • Unit 1C: Describe people and Occupations (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 10): A. Write the adjectives in the correct column … B. Which adjectives normally describe …

  • Unit 1D: Compare people’s jobs (trang 10 Tiếng Anh lớp 10): A. Look at the photos. What do you think the people in the article do? … B. Read the article. Circle T for true and F for false …

  • Unit 1E: Write a personal description (trang 12, 13 Tiếng Anh lớp 10): A. Read the ad for college jobs. Answer the questions … B. Work with a partner. Which adjectives describe three jobs? …

  • Grammar Reference (trang 146, 147 Tiếng Anh lớp 10): A. Underline the correct forms of Be … B. Write suitable pronoun and the correct form of Be …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button