Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 đầy đủ, chi tiết

Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 đầy đủ, chi tiết

Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
get up /getʌp/ thức dậy
wash the face /wɔ∫ ðə feis/ rửa mặt
brush the teeth bu∫ ðə ti:θ/ đánh răng
have breakfast /hæv brekfəst/ ăn sáng
do morning exercises /du: mɔ:niη eksəsaiz/ tập thể dục buổi sáng
go to school /gou tu: sku:l/ đi học
study /stʌdi/ học
ride a bike /raid ə baik/ đi xe đạp
have lunch /hæv lʌnt∫/ ăn trưa
have dinner /hæv dinə/ ăn tối
watch televionsion /wɔt∫ ´televiʒn/ xem tivi
cook /kuk/ nấu ăn
homework /houmwə:k/ bài tập về nhà
online //ɔnlain trực tuyến
early /ə:li/ sớm
always /ɔ:lweiz/ luôn luôn
often /ɔfn/ thường
usually /ju:ʒəli/ thường xuyên
sometimes /sʌmtaimz/ thi thoảng
seldom /seldəm/ hiếm khi
never /nevə/ không bao giờ
talk /tɔ:k/ nói chuyện
after /ɑ:ftə/ sau khi, sau
before /bi’fɔ:/ trước khi, trước
surf the internet /sə:f ði intə:net/ truy cập internet
look for /luk fɔ:(r)/ tìm kiếm
information /infə’mei∫n/ thông tin
project /prədʒekt/ dự án
library /laibrəri/ thư viện
week /wi:k/ tuần
month /mʌnθ/ tháng

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button