Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 đầy đủ, chi tiết

Unit 6 lớp 4: Where’s your school?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 6 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

address 

n

/əˈdres/

địa chỉ

class 

n

/klɑːs/

lớp, lớp học

district 

n

/ˈdɪs.trɪkt/

quận, huyện

road

n

/rəʊd/

con đường

school 

n

/skuːl/

trường, ngôi trường

stream 

n

/striːm/

dòng suối

street

n

/striːt/

phố, đường phố

study 

v

/ˈstʌd.i/

học

village

n

/ˈvɪl.ɪdʒ/

ngôi làng, làng, xóm

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 6 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 6 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 6 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button