Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Starter unit Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) đầy đủ nhất

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Starter unit đầy đủ, chi tiết nhất sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 7 dễ dàng hơn.

Từ vựng Starter unit Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Atmosphere

n

/ˈætməsfɪə(r)/

Bầu không khí

Science lab

n

/ˈsaɪəns læb/

Phòng thí nghiệm

Smelly

a

/ˈsmeli/

Bốc mùi


  • Vocabulary (trang 6 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the notes about Lucy’s photos. Match the names in the notes … 2. Read the text again and match the words in blue …

  • Language Focus (trang 7 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look for examples of the verb “be” in the text on page 6 … 2. Write true sentences using affirmative and negative forms …

  • Vocabulary and Listening (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the dialogue. Then complete the table with the words … 2. Check the meaning of the words in blue and choose the correct words …

  • Language Focus (trang 9 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look for examples from the dialogue on page 8 … 2. Look at the photos. Complete the sentences with the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button